รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 37 (3694 items)Prev[1]234567353637Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T2559210310249420160261100028 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี13/06/2563
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and TechnologyT2017214410674220161241100048 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี08/04/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์T2017210511689720170061100402 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก16/05/2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะศิลปศาสตร์เเละสังคมศาสตร์T2019212810452820191371100032 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาเอก30/04/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100079_2123_IP25050061100079 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท07/05/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์25070041100024_2087_IP25070041100024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/08/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2093_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/04/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2091_IP25140071100025 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2119_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2156_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100047_2088_IP25140071100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25150061100071_2108_IP25150061100071 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท01/07/2563
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25150741100043_2095_IP25150741100043 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี16/06/2563
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100023_2085_IP25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี16/05/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25160031100078_2138_IP25160031100078 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี21/06/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100038_2087_IP25160071100038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25170041100047_2130_IP25170041100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท20/07/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2099_IP25170071100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี24/05/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25180041100059_2093_IP25180041100059 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/02/2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25180051100016_2122_IP25180051100016 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/10/2562
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ25180061100107_2081_IP25180061100107 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท27/12/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2096_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2075_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี05/08/2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25200021100059_2119_IP25200021100059 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี29/06/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25220031100018_2122_IP25220031100018 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/04/2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25230021100064_2091_IP25230021100064 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี08/07/2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์25230021100119_2153_IP25230021100119 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท06/07/2563
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว25240511100025_2060_IP25240511100025 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/04/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25250061100116_2097_IP25250061100116 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท16/06/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25250061100138_2151_IP25250061100138 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท06/05/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25260041100014_2119_IP25260041100014 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท24/11/2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25270021100092_2147_IP25270021100092 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี01/07/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25270031100014_2084_IP25270031100014 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25270031100036_2115_IP25270031100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี30/11/2562
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ25270061100175_2151_IP25270061100175 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก02/12/2562
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิติศาสตร์25271071100122_2128_IP25271071100122 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี24/01/2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25280021100172_2072_IP25280021100172 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท07/06/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร25280041100139_2151_IP25280041100139 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/04/2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร25290021100162_2075_IP25290021100162 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี28/07/2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25290021100217_2093_IP25290021100217 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/07/2563
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิติศาสตร์25290511100144_2123_IP25290511100144 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/05/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2119_IP25290681100053 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2149_IP25290681100064 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบัญชี25290681100075_2115_IP25290681100075 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี12/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2083_IP25290681100086 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2135_IP25290681100097 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2092_IP25290681100121 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25290741100037_2118_IP25290741100037 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี26/03/2563
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25290741100048_2132_IP25290741100048 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี11/04/2563
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น25291291100139_2087_IP25291291100139 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี26/12/2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25300021100242_2149_IP25300021100242 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท08/06/2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25300021100297_2131_IP25300021100297 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท08/06/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25300031100039_2063_IP25300031100039 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี15/04/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25300041100334_2129_IP25300041100334 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท11/03/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล25300061100369_2113_IP25300061100369 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท01/07/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี25300061103372_2063_IP25300061103372 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท11/07/2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์25300091100328_2104_IP25300091100328 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก13/11/2562
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม25300511100178_2159_IP25300511100178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี16/05/2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25300541100058_2147_IP25300541100058 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี23/02/2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ25300541100306_2090_IP25300541100306 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาโท03/06/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะเทคโนโลยีอาหาร25300681100109_2098_IP25300681100109 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี16/02/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2115_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี29/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2130_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบ25300681100122_2156_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี29/10/2561
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2101_IP25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี21/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2143_IP25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2117_IP25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี29/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2110_IP25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/02/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25300741100084_2137_IP25300741100084 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี11/04/2563
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะบริหารธุรกิจ25301111100208_2110_IP25301111100208 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี26/06/2563
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัย25301111100219_2113_IP25301111100219 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาโท18/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25301671100166_2125_IP25301671100166 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี10/01/2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์25310021100164_2130_IP25310021100164 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี08/07/2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25310021100199_2161_IP25310021100199 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/07/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล25310061100271_2121_IP25310061100271 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก11/07/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25310071100024_2097_IP25310071100024 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี10/07/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100193_2109_IP25310071100193 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท23/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100204_2092_IP25310071100204 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท05/09/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100215_2115_IP25310071100215 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท24/05/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100226_2097_IP25310071100226 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท03/09/2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25310541100048_2144_IP25310541100048 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/02/2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25310541100048_2150_IP25310541100048 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี01/01/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25310681100112_2118_IP25310681100112 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25310741100096_2167_IP25310741100096 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี26/03/2563
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะบริหารธุรกิจ25311311100077_IP25311311100077 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/03/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25320031100032_2110_IP25320031100032 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี22/04/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25320031100043_2124_IP25320031100043 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี31/05/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25320031100379_2118_IP25320031100379 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี22/04/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ25320041100077_2134_IP25320041100077 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท02/04/2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25320051100677_2177_IP25320051100677 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท04/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะเศรษฐศาสตร์25320071100396_2128_IP25320071100396 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท23/05/2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25320541100152_2137_IP25320541100152 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี22/02/2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะศิลปศาสตร์25320541100163_2120_IP25320541100163 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี01/01/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25320681100192_2133_IP25320681100192 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี15/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์25320681100225_2167_IP25320681100225 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี06/10/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะพยาบาลศาสตร์25320741100255_2132_IP25320741100255 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี09/02/2562
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์25321801100308_2092_IP25321801100308 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี08/06/2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ25322121100124_2105_IP25322121100124 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/05/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคนิคการแพทย์25330031100011_2153_IP25330031100011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี21/04/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25330041100034_2107_IP25330041100034 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท16/08/2562
Page 1 of 37 (3694 items)Prev[1]234567353637Next