รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 12 (1175 items)Prev[1]234567101112Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์25070041100024_2087_IP25070041100024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/08/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2093_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/04/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2091_IP25140071100025 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2156_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100047_2088_IP25140071100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100038_2087_IP25160071100038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25170041100047_2130_IP25170041100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท20/07/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2099_IP25170071100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี24/05/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2075_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี05/08/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร25280041100139_2151_IP25280041100139 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2119_IP25290681100053 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2149_IP25290681100064 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2083_IP25290681100086 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2135_IP25290681100097 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2092_IP25290681100121 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2130_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบ25300681100122_2156_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี29/10/2561
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2143_IP25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2110_IP25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/02/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25310071100024_2097_IP25310071100024 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี10/07/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100204_2092_IP25310071100204 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท05/09/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100215_2115_IP25310071100215 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท24/05/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100226_2097_IP25310071100226 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท03/09/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25310681100112_2118_IP25310681100112 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25320051100677_2177_IP25320051100677 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท04/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะเศรษฐศาสตร์25320071100396_2128_IP25320071100396 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท23/05/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25320681100192_2133_IP25320681100192 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี15/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์25320681100225_2167_IP25320681100225 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี06/10/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะพยาบาลศาสตร์25320741100255_2132_IP25320741100255 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี09/02/2562
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์25321801100308_2092_IP25321801100308 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี08/06/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25330041100034_2107_IP25330041100034 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท16/08/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25330041100045_2169_IP25330041100045 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท28/09/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25330071100285_2104_IP25330071100285 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี05/08/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25330741100188_2127_IP25330741100188 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี13/08/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25330741100199_2091_IP25330741100199 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี15/07/2562
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์25340201100112_2096_IP25340201100112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/07/2562
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะศึกษาศาสตร์25340201100268_2151_IP25340201100268 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท10/09/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25340681100069_2129_IP25340681100069 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/11/2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25350041100249_2121_IP25350041100249 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี13/06/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25350071100287_2154_IP25350071100287 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี08/10/2562
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25350201100269_2124_IP25350201100269 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี21/09/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100083_2118_IP25350681100083 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100724_2120_IP25350681100724 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/11/2561
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25350731100099_IP25350731100099 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/11/2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25360041100083_2100_IP25360041100083 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท13/06/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25360071100121_2123_IP25360071100121 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/07/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25360681100242_2123_IP25360681100242 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/03/2562
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะเทคนิคการแพทย์25360731100282_IP25360731100282 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี14/08/2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25361851100567_2124_IP_IP225361851100567 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/08/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25380041100107_2126_IP25380041100107 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี03/03/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25380041100309_2048_IP25380041100309 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี16/08/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25380041100322_IP225380041100322 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี16/10/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25380051100132_2122_IP25380051100132 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี26/05/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25380071100505_2131_IP25380071100505 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี23/08/2562
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25381321100177_2106_IP25381321100177 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/07/2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์25381851100828_2095_IP25381851100828 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี22/08/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25390051100054_2125_IP25390051100054 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี24/09/2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25390051100504_2112_IP25390051100504 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท15/04/2562
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25390081100327_2086_IP25390081100327 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท12/04/2562
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม25390731100228_IP25390731100228 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี12/08/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์25400041100043_2159_IP25400041100043 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก17/07/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25400041100807_2101_IP25400041100807 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/08/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100099_2109_IP25400051100099 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/04/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25400051100112_2111_IP25400051100112 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100167_2087_IP25400051100167 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี13/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100246_2090_IP25400051100246 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/04/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100257_2103_IP25400051100257 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี27/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25400051100369_2145_IP25400051100369 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100371_2086_IP25400051100371 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100382_2127_IP25400051100382 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี03/08/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25400051100393_2082_IP25400051100393 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/04/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100404_2077_IP25400051100404 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100415_2098_IP25400051100415 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25400171101386_2094_IP25400171101386 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2555) ปริญญาโท03/10/2562
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25400201100827_2124_IP25400201100827 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี11/03/2562
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี25401331100979_IP325401331100979 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี11/06/2562
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะการจัดการธุรกิจและการเงิน25401331100981_2065_IP25401331100981 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี18/10/2562
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์25401331101036_2099_IP25401331101036 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี11/06/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25401411100495_2096_IP25401411100495 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี29/09/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25401411100528_2069_IP25401411100528 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี10/10/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะศิลปศาสตร์25401941100764_2088_IP25401941100764 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี20/10/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร25401981100678_2068_IP25401981100678 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี16/07/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร25401981100689_2115_IP25401981100689 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี16/07/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041100055_2115_IP25410041100055 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท28/09/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25410041100088_2148_IP25410041100088 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท16/08/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25410041100134_2138_IP25410041100134 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท18/07/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041101089_2147_IP25410041101089 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท17/07/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041101102_2123_IP25410041101102 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก18/09/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25410051100192_2085_IP25410051100192 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี26/05/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25410051100225_2088_IP25410051100225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี25/05/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25410171100026_2073_IP25410171100026 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี28/05/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171100994_2130_IP25410171100994 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท18/09/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25410171101005_2109_IP25410171101005 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก05/08/2562
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25411001100434_2107_IP25411001100434 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี26/06/2562
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25411001100445_2142_IP25411001100445 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25411001100456_2117_IP25411001100456 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี09/03/2562
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25411001100467_2076_IP25411001100467 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี26/06/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25411941100315_2075_IP25411941100315 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/07/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์25420041100078_2145_IP25420041100078 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก17/07/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25420041100089_2148_IP25420041100089 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท18/09/2562
Page 1 of 12 (1175 items)Prev[1]234567101112Next