รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 64 (6347 items)Prev[1]234567626364Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T2559210310249420160261100028 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี13/06/2563หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดCommunication Arts and DesignT2016208310575020161241100058 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี11/11/2563หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์T2017210511689720170061100402 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก16/05/2563หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยโลกคดีศึกษาT2018210111771520180051101037 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) ปริญญาโท03/09/2563หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะศิลปศาสตร์เเละสังคมศาสตร์T2019212810452820191371100032 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาเอก30/04/2563หลักสูตรใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี24820011100012_2103_IP24820011100012 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย24990011100011_2109_IP24990011100011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100057_2149_IP25050061100057 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท23/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100079_2123_IP25050061100079 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท07/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100081_2123_IP25050061100081 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท10/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์25070041100024_2087_IP25070041100024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/08/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25070041100035_2131_IP25070041100035 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี07/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25090041100026_2127_IP25090041100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี07/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25120061100033_2086_IP25120061100033 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก05/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์25130011100062_2096_IP25130011100062 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท17/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25130061100045_2094_IP25130061100045 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก11/10/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25130061100056_2131_IP25130061100056 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก16/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2114_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี27/03/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2137_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี06/03/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2117_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี07/01/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2093_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/04/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2105_IP25140071100025 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี25/11/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2091_IP25140071100025 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2119_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2156_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100047_2088_IP25140071100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25150061100071_2108_IP25150061100071 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท01/07/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25150061100082_2128_IP25150061100082 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท15/08/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25150741100043_2089_IP25150741100043 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี08/12/2563ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25150741100043_2095_IP25150741100043 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี16/06/2563ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100012_2134_IP25151031100012 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี09/10/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100023_2104_IP25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/01/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100023_2085_IP25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี16/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์25160011100087_2125_IP25160011100087 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท17/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25160021100022_2088_IP25160021100022 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี04/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25160031100078_2138_IP25160031100078 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี21/06/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100038_2087_IP25160071100038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25170041100047_2130_IP25170041100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท20/07/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2151_IP25170071100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี14/01/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2099_IP25170071100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี24/05/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25180041100059_2093_IP25180041100059 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/02/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25180051100016_2122_IP25180051100016 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/10/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ25180061100107_2081_IP25180061100107 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท27/12/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์25190021100036_2115_IP25190021100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท16/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25190061100042_2131_IP25190061100042 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท06/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์25190061100064_2102_IP25190061100064 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท23/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย25190061100075_2100_IP25190061100075 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท16/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2096_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2075_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี05/08/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะประมง25200021100026_2132_IP25200021100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี17/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน25200021100048_2099_IP25200021100048 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25200021100059_2119_IP25200021100059 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี29/06/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25200061100098_2110_IP25200061100098 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท10/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม25220021100074_2116_IP25220021100074 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท20/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25220031100018_2122_IP25220031100018 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/04/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25230021100064_2091_IP25230021100064 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี08/07/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์25230021100075_2136_IP25230021100075 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี04/08/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25230021100086_2110_IP25230021100086 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี04/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์25230021100108_2133_IP25230021100108 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท22/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์25230021100119_2153_IP25230021100119 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท06/07/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์25230021100121_2110_IP25230021100121 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว25240511100025_2060_IP25240511100025 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/04/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร25250021100044_2070_IP25250021100044 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท04/04/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25250021100055_2114_IP25250021100055 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท12/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร25250021100066_2138_IP25250021100066 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาเอก02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25250061100116_2097_IP25250061100116 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท16/06/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25250061100138_2151_IP25250061100138 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท06/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25250141100025_IP25250141100025 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี28/09/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25260021100091_2123_IP25260021100091 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี20/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25260021100102_2137_IP25260021100102 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี27/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25260021100124_2119_IP25260021100124 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี04/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25260041100014_2119_IP25260041100014 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท24/11/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์25260041100058_2109_IP25260041100058 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี07/04/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์25260041100069_2149_IP25260041100069 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี10/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์25260041100071_2121_IP25260041100071 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี02/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์25260041100082_2133_IP25260041100082 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี04/08/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์25260061100141_2105_IP25260061100141 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท09/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25270021100057_2069_IP25270021100057 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี22/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25270021100068_2114_IP25270021100068 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี17/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25270021100079_2097_IP25270021100079 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี29/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25270021100081_2162_IP25270021100081 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี29/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25270021100092_2147_IP25270021100092 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี01/07/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25270021100103_2144_IP25270021100103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25270021100114_2143_IP25270021100114 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี04/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์25270021100136_2111_IP25270021100136 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท25/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25270031100014_2084_IP25270031100014 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2563ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25270031100036_2115_IP25270031100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี30/11/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ25270061100175_2151_IP25270061100175 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก02/12/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิติศาสตร์25271071100122_2128_IP25271071100122 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี24/01/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25280021100172_2072_IP25280021100172 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท07/06/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร25280041100139_2151_IP25280041100139 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/04/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25280511100053_2114_IP25280511100053 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี04/04/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์25280561100216_2087_IP25280561100216 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) ปริญญาตรี01/11/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25290021100026_2150_IP25290021100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร25290021100151_2109_IP25290021100151 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร25290021100162_2075_IP25290021100162 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี28/07/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25290021100217_2093_IP25290021100217 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี07/07/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25290021100239_2171_IP25290021100239 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี27/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25290021100241_2131_IP25290021100241 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25290041100017_2073_IP25290041100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี08/04/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 64 (6347 items)Prev[1]234567626364Next