รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 119 (11877 items)Prev[1]234567117118119Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม25482201100604_2144_IP 25632204002796 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี02/08/2563ปรับปรุงแบบแยก
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่25482201100604_2085_IP 25632204002897 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี21/07/2563ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีT20172103108136_2062_IP20172103108136 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาโท18/07/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์24770011100016_2111_IP24770011100016 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี03/05/2565ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี24820011100012_2103_IP24820011100012 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์24830011100013_2111_IP24830011100013 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท01/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย24990011100011_2109_IP24990011100011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์25010041100016_2099_IP25010041100016 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี06/07/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25050061100013_2101_IP25050061100013 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาโท04/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล25050061100024_2134_IP25050061100024 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท06/10/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100057_2149_IP25050061100057 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท23/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100079_2123_IP25050061100079 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท07/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100081_2123_IP25050061100081 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท10/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล25060061100047_2089_IP25060061100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาโท29/01/2565ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25060061100058_2114_IP25060061100058 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท05/07/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25060511100014_2100_IP25060511100014 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี23/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25060511100025_2113_IP25060511100025 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี13/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบัญชี25060511100036_2073_IP25060511100036 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี13/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25070011100054_2132_IP25070011100054 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท05/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์25070011100065_2127_IP25070011100065 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท18/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์25070041100024_2087_IP25070041100024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/08/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25070041100035_2131_IP25070041100035 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี07/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25090041100026_2127_IP25090041100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี07/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25100021100025_2080_IP25100021100025 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท21/04/2565ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25100021100036_2163_IP25100021100036 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท01/05/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25100041100016_2092_IP25100041100016 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี23/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร25110021100015_2096_IP25110021100015 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท14/12/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25120061100033_2086_IP25120061100033 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก05/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจ25120561100016_2108_IP25120561100016 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี05/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์25130011100062_2096_IP25130011100062 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท17/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25130061100045_2094_IP25130061100045 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก11/10/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25130061100056_2131_IP25130061100056 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก16/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2114_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี27/03/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2137_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี06/03/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2117_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี07/01/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2093_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/04/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25140061100068_2106_IP25140061100068 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก23/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2105_IP25140071100025 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี25/11/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2091_IP25140071100025 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2065_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี31/08/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2119_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2156_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100047_2088_IP25140071100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์25150011100097_2130_IP25150011100097 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท18/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25150061100071_2108_IP25150061100071 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท01/07/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25150061100082_2128_IP25150061100082 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท15/08/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25150741100043_2109_IP25150741100043 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี21/04/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25150741100043_2089_IP25150741100043 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี08/12/2563ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25150741100043_2095_IP25150741100043 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี16/06/2563ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100012_2134_IP25151031100012 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี09/10/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100023_2104_IP25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/01/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100023_2085_IP25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี16/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์25160011100087_2125_IP25160011100087 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท17/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25160021100022_2127_IP25160021100022 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี02/10/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25160021100022_2088_IP25160021100022 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี04/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25160031100012_2095_IP25160031100012 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี18/07/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25160031100078_2138_IP25160031100078 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี21/06/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100038_2087_IP25160071100038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100049_2071_IP25160071100049 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) ปริญญาตรี12/04/2565ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25170041100047_2120_IP25170041100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท04/01/2565ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25170041100047_2130_IP25170041100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท20/07/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25170061100038_2089_IP25170061100038 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท16/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2151_IP25170071100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี14/01/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2099_IP25170071100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี24/05/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25180021100024_2125_IP25180021100024 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท14/12/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25180041100059_2127_IP25180041100059 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี05/11/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25180041100059_2093_IP25180041100059 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/02/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25180051100016_2118_IP25180051100016 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/05/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25180051100016_2080_IP25180051100016 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี27/04/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25180051100016_2122_IP25180051100016 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/10/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์25180061100096_2113_IP25180061100096 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท02/05/2565ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ25180061100107_2081_IP25180061100107 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท27/12/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจ25180561100035_2104_IP25180561100035 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี05/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจ25180561100046_2108_IP25180561100046 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี23/05/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์25190011100081_2100_IP25190011100081 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก18/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์25190021100025_2076_IP25190021100025 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาโท17/01/2565ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์25190021100036_2115_IP25190021100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท16/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25190061100042_2131_IP25190061100042 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท06/02/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์25190061100064_2102_IP25190061100064 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท23/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย25190061100075_2100_IP25190061100075 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท16/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2129_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/11/2564ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2096_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2075_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี05/08/2562ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25200011100137_2116_IP25200011100137 หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท18/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร25200021100015_2103_IP25200021100015 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี15/05/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะประมง25200021100026_2132_IP25200021100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี17/03/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน25200021100048_2099_IP25200021100048 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี02/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25200021100059_2098_IP25200021100059 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี26/09/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25200021100059_2119_IP25200021100059 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี29/06/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์25200021100061_2109_IP25200021100061 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี11/11/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25200061100098_2110_IP25200061100098 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท10/12/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25200061100109_2085_IP25200061100109 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาโท09/10/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 25200101100071_2108_IP25200101100071 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาตรี18/06/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25210021100049_2049_IP25210021100049 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท16/05/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25210021100051_2129_IP25210021100051 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท21/04/2565ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม25210061100077_2082_IP25210061100077 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท19/11/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25210511100022_2134_IP25210511100022 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี16/05/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม25220021100074_2116_IP25220021100074 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาโท20/01/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25220031100018_2122_IP25220031100018 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/04/2563ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25220051100073_2143_IP25220051100073 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) ปริญญาโท05/08/2564ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 119 (11877 items)Prev[1]234567117118119Next