รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 31 (3100 items)Prev[1]234567293031Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and TechnologyT2017214410674220161241100048 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี08/04/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์T2017210511689720170061100402 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560) ปริญญาเอก16/05/2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะศิลปศาสตร์เเละสังคมศาสตร์T2019212810452820191371100032 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอาหรับ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) ปริญญาเอก30/04/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25050061100079_2123_IP25050061100079 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท07/05/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์25070041100024_2087_IP25070041100024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี11/08/2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25140051100012_2093_IP25140051100012 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/04/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2091_IP25140071100025 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2119_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100036_2156_IP25140071100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100047_2088_IP25140071100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/08/2562
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)25151031100023_2085_IP25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี16/05/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100038_2087_IP25160071100038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/10/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25170041100047_2130_IP25170041100047 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท20/07/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25170071100017_2099_IP25170071100017 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี24/05/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25180041100059_2093_IP25180041100059 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี23/02/2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25180051100016_2122_IP25180051100016 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/10/2562
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ25180061100107_2081_IP25180061100107 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท27/12/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2096_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี03/05/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25190071100019_2075_IP25190071100019 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี05/08/2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25220031100018_2122_IP25220031100018 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/04/2563
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว25240511100025_2060_IP25240511100025 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/04/2563
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25250061100138_2151_IP25250061100138 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท06/05/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25260041100014_2119_IP25260041100014 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท24/11/2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25270031100014_2084_IP25270031100014 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี21/03/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์25270031100036_2115_IP25270031100036 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี30/11/2562
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ25270061100175_2151_IP25270061100175 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก02/12/2562
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิติศาสตร์25271071100122_2128_IP25271071100122 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี24/01/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร25280041100139_2151_IP25280041100139 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี17/04/2562
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิติศาสตร์25290511100144_2123_IP25290511100144 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี19/05/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100053_2119_IP25290681100053 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100064_2149_IP25290681100064 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบัญชี25290681100075_2115_IP25290681100075 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี12/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100086_2083_IP25290681100086 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2135_IP25290681100097 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100121_2092_IP25290681100121 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25290741100037_2118_IP25290741100037 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี26/03/2563
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25290741100048_2132_IP25290741100048 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี11/04/2563
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น25291291100139_2087_IP25291291100139 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี26/12/2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์25300031100039_2063_IP25300031100039 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี15/04/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25300041100334_2129_IP25300041100334 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท11/03/2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์25300091100328_2104_IP25300091100328 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาเอก13/11/2562
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม25300511100178_2159_IP25300511100178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี16/05/2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25300541100058_2147_IP25300541100058 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี23/02/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะเทคโนโลยีอาหาร25300681100109_2098_IP25300681100109 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี16/02/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2115_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี29/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100122_2130_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบ25300681100122_2156_IP25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี29/10/2561
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2101_IP25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี21/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100133_2143_IP25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี20/04/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2117_IP25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี29/04/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25300681100144_2110_IP25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/02/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25300741100084_2137_IP25300741100084 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี11/04/2563
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัย25301111100219_2113_IP25301111100219 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาโท18/03/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25301671100166_2125_IP25301671100166 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี10/01/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25310071100024_2097_IP25310071100024 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี10/07/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100193_2109_IP25310071100193 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท23/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100204_2092_IP25310071100204 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท05/09/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100215_2115_IP25310071100215 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท24/05/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100226_2097_IP25310071100226 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท03/09/2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25310541100048_2144_IP25310541100048 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/02/2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25310541100048_2150_IP25310541100048 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี01/01/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25310681100112_2118_IP25310681100112 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25310741100096_2167_IP25310741100096 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี26/03/2563
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะบริหารธุรกิจ25311311100077_IP25311311100077 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี15/03/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25320031100032_2110_IP25320031100032 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) ปริญญาตรี22/04/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25320031100379_2118_IP25320031100379 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี22/04/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ25320041100077_2134_IP25320041100077 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท02/04/2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25320051100677_2177_IP25320051100677 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท04/10/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะเศรษฐศาสตร์25320071100396_2128_IP25320071100396 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท23/05/2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25320541100152_2137_IP25320541100152 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี22/02/2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะศิลปศาสตร์25320541100163_2120_IP25320541100163 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี01/01/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25320681100192_2133_IP25320681100192 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี15/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์25320681100225_2167_IP25320681100225 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี06/10/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะพยาบาลศาสตร์25320741100255_2132_IP25320741100255 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี09/02/2562
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์25321801100308_2092_IP25321801100308 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี08/06/2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ25322121100124_2105_IP25322121100124 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/05/2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคนิคการแพทย์25330031100011_2153_IP25330031100011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) ปริญญาตรี21/04/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25330041100034_2107_IP25330041100034 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท16/08/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25330041100045_2169_IP25330041100045 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท28/09/2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25330071100285_2104_IP25330071100285 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี05/08/2562
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์25330181100118_2097_IP25330181100118 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี02/12/2562
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์25330181100424_2080_IP25330181100424 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี08/01/2563
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25330741100188_2127_IP25330741100188 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี13/08/2562
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25330741100199_2091_IP25330741100199 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี15/07/2562
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะบริหารธุรกิจ25331291100213_2128_IP25331291100213 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี28/12/2562
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์25340181100668_2098_IP25340181100668 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี03/05/2563
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์25340201100112_2096_IP25340201100112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี11/07/2562
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะศึกษาศาสตร์25340201100268_2151_IP25340201100268 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาโท10/09/2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25340541100042_2065_IP25340541100042 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) ปริญญาตรี27/03/2563
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25340681100069_2129_IP25340681100069 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/11/2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25350031100024_2087_IP25350031100024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี06/05/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25350041100227_2136_IP25350041100227 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี27/02/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25350041100249_2121_IP25350041100249 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี13/06/2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25350041100475_2126_IP25350041100475 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท24/11/2562
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี25350061100466_2131_IP25350061100466 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาโท20/05/2563
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25350071100287_2154_IP25350071100287 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี08/10/2562
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร25350201100269_2124_IP25350201100269 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ปริญญาตรี21/09/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100083_2118_IP25350681100083 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี14/03/2562
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25350681100724_2120_IP25350681100724 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/11/2561
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25350731100099_IP25350731100099 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ปริญญาตรี30/11/2561
Page 1 of 31 (3100 items)Prev[1]234567293031Next