×

ประกาศสป.อว. กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) เข้าสู่ระบบ CHECO ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สป.อว. จะลบข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) ที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกส่งให้ สป.อว. แล้ว และบันทึกข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ส่ง สป.อว. ที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทาง สป.อว. จะทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบทั้งหมด เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

หน้าแรก


สถิติการพิจารณาของเดือนนี้

The chart showing P series.

เข้าสู่ระบบ

© 2018 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม - All Rights Reserved.