รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 8 (786 items)Prev[1]2345678Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25550031104133_2105_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์ 25632881100022_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25510031108943_2155_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา25560251100988_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25580031100022_2177_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25550031104122_2179_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25621001100037_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961103178_2162_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25480031108095_2125_IP  หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะศึกษาศาสตร์25591371101155_2129_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25511581100459_2132_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะสหเวชศาสตร์25550271101935_2111_IP  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์ T20222116101667  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย25520031100585_2132_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25631551100034_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยธาตุพนม25600261100056_2100_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25601878000967_2089_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ25510261104202_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25501941102778_2116_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25601876000976_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102177_2075_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25501941102791_2137_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและระบบอัจฉริยะ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501561112722_2151_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบัณฑิตวิทยาลัย25581261103064_2110_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย25511681101432_2160_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25550271101902_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25520271104799_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102111_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา25600271100068_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25541771105597_2120_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25541771105248_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102801_2129_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25580061100596_2138_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25621771100070_2087_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25571491101088_2091_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25460031101804_2169_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนครพนมศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมT20222095100898  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25501961108362_2109_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25550271102014_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25551971101506_2123_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102799_2055_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25481961103228_2131_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102166_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง25471681103597_2073_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิทยาศาสตร์25480131103023_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109699_2107_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิทยาศาสตร์25480131103034_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102777_2152_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25561871102788_2139_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิทยาศาสตร์25480131102999_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109699_2102_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102161_2111_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25631021100039_2107_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25460151102404_2091_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25390051100381_2107_IP  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25501871109712_2154_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25481961103689_2095_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25481961103678_2092_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะนิติศาสตร์25551801101158_2105_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง25511971104033_2065_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเกษตรศาสตร์25471971103106_2047_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109688_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25421981100423_2093_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961103112_2151_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102021_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25440051100746_2106_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25530061103287_2164_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร25582911103269_2113_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25490151111216_2112_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์25510271103584_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102766_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์25551961101382_2135_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109701_2098_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25561871102812_2112_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน25501871109734_2119_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์25510271103595_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์25501871109723_2091_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะบริหารธุรกิจ25581111100852_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์25390061103444_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนคณะศิลปศาสตร์25532631105063_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531871103718_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะบริหารธุรกิจ25361321100175_2081_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์25420041100135_2071_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการ25550061105778_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25600264000031_2096_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25622191600242_2126_IP  หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25532191104794_2123_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25622191600247_2126_IP  หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปนาฏดุริยางค์25522191106705_2124_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102161_2086_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา25550251101707_2086_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ25540541100303_2115_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์25360181100257_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102223_2145_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25591021100040_2116_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตศรีสะเกษ25632631100977_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี25606341100020_2123_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยธาตุพนม25540261101742_2147_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ25510261104189_2121_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะนิเทศศาสตร์25461071102136_2097_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
Page 1 of 8 (786 items)Prev[1]2345678Next