รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 12 (1138 items)Prev[1]234567101112Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101675_2155_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาคณะวิทยาศาสตร์25630991100039_2091_IP  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยชินวัตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511011101022_2101_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501471103632_2084_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25471471101671_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491471106768_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัยT20202110104133  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25461041101413_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์25571041103643_2098_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร25490231105051_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25471581101987_2126_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการT20202124103919  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25531581102895_2106_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25551471104381_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491471106724_2145_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25471581101965_2072_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยนานาชาติ 25500081107529_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัลT20202121103688  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลอาร์ต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T25622093100386  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะนิติศาสตร์25391111100232_2124_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมการจัดการT20202129103633  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมการจัดการT20202145103620  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20202108103601  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์T20202083103583  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ 25500211107063_2125_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยทองสุขคณะบริหารธุรกิจ25461191102556_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25530251100669_2142_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์ 25500211107041_2054_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะศิลปศาสตร์25551561103817_2073_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์T20182113117619  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่T20202097603234  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25471221102472_2080_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะรัฐศาสตร์25551221103088_2131_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานีT20202118103211  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25572201103708_2090_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25511601109228_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202111103098  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25501621101366_2111_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรีT20202113102956  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาเอก 
วิทยาลัยสันตพลคณะนิติศาสตร์25461101100677_2106_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตยะลา25382201100478_2147_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจT20202108102825  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย25532201102545_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่25482201100604_2138_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25580031102472_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม25606711100024_2090_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202141102624  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25440041100982_2094_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติ25511921101776_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์25450071101289_2112_IP  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม25610541100028_2099_IP  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ปริญญาโท 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี25582901102267_2052_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น25582901103134_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี25592901102099_2115_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา25582901102289_2102_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ25582901103112_2104_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร25582901102291_2062_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ25592901102066_2102_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม25592901102088_2076_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีT20192092609622  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25581691102061_2096_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์T20202129102272  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25431561101687_2110_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจT20202102102169  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25561581101278_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ( 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25581921102933_2118_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25521751104208_2117_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25480031107353_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์25490231105128_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25481921104449_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25521921105129_2135_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25510161107338_2143_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์25570061102316_2110_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20192122109647  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25581561103001_2149_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104712_2090_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104745_2151_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25580041102945_2087_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25580041102023_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์25580051100134_2133_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25531131102783_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20202110601785  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20202116601762  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขT20202077101736  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25561471102942_2086_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิทยาการจัดการT20202103101653  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาคณะสาธารณสุขศาสตร์25532011101407_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชศาสตร์25580041100921_2084_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปริญญาโท 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25522501103886_2134_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาโท 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน25552501104958_2114_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการธุรกิจอาหาร25602501100814_2146_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ25602501100566_2076_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์25532611105419_2097_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบัณฑิตวิทยาลัย25581261103064_2147_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการธุรกิจอาหาร25522501103649_2152_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20192153109602  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้25511201104623_2151_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ25522501105258_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลT20132077100147  หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะการสื่อสารมวลชนT20202113101161  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ปริญญาเอก 
Page 1 of 12 (1138 items)Prev[1]234567101112Next