รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 8 (770 items)Prev[1]2345678Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551531101823_2099_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25621531100022_2085_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25520031109124_2151_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25520031109157_2089_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25561561105056_2107_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น25480031109254_2098_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ25500121108727_2177_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ25500121104442_2127_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศT20212104106799  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100915_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ25500121104442_2120_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์25530121103545_2072_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม25510731103113_2162_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491511103916_2139_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะทรัพยากรธรรมชาติ25601991100035_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501511110678_2123_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยี25632691100026_2121_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยี25632691100033_2119_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันอาศรมศิลป์กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25512291108325_2137_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25520161105517_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25501001104383_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์25632881100070_2093_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25500211107131_2163_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช25510211107806_2064_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์25510211107244_2080_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25550211103288_2115_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25611921100122_2090_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25500211107311_2112_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน25521301103758_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์25630066001081_2142_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์25630068001094_2144_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20212148106236  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์T20212122106228  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะเภสัชศาสตร์25511121104927_2117_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะสาธารณสุขศาสตร์25531121102714_2185_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยบริทิช25610541100122_2156_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล25582261100253_2109_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104734_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25491931110696_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โครงการศึกษาศาสตร์25502261110571_2152_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาการจัดการ25521531104777_2074_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25490041100289_2121_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25510041100304_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี25500061102364_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551511106488_2105_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25480211106971_2097_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์25510161106181_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25470211103054_2148_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25491071111782_2117_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาคณะสาธารณสุขศาสตร์25582014000011_2100_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511161102244_2123_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511701107576_2075_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25562251102397_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25492251107597_2141_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 25481451107441_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศT20212099105550  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25480211106982_2139_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25500211108075_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25540211103265_2143_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25480211106958_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะศิลปศาสตร์25540271105411_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสาธารณสุขศาสตร์25500211107265_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์25520111107694_2140_IP  หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจT20212130105284  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์25530111103746_2132_IP  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25561561102424_2070_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะศึกษาศาสตร์25570201101568_2101_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์25570051102462_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25591931101372_2173_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะพยาบาลศาสตร์T20212113105101  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์25552611101812_2113_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25480211106925_2085_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25542281103221_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25521741103375_2091_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25512281103925_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะสถิติประยุกต์25500121107568_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25431561102082_2080_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25501561112711_2165_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์T20212151104913  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษา ที่สอง ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107965_2104_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25480211106936_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25542281101825_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25492251107002_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25512251102021_2160_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะวิทยาลัยนานาชาติ25560121104044_2136_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ25510121108201_2094_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะเภสัชศาสตร์25510731103124_2078_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริกT20212122104780  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ25630574000545_2121_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะครุศาสตร์25491681100697_2139_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน25441941100353_2134_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25631028000797_2089_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบัณฑิตวิทยาลัย25581261103064_2105_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางBusiness and Technology25622021100021_2114_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25520731103531_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชัยภูมิ25632631100931_2087_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่25632631600553_2099_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาการจัดการ25511531104372_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์25491391107715_2068_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25491071111747_2124_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
Page 1 of 8 (770 items)Prev[1]2345678Next