รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 11 (1033 items)Prev[1]23456791011Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25560251100999_IP2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25560681100198_2116_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25530251102458_IP2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491681100686_2096_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี25521791102482_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25570151103431_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25600541100772_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25570251100328_2142_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์T20192107106880  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25510211107727_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25510211107716_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี25521791107138_2091_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551791103778_2090_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531106394_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501941103768_2102_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491511103995_IP2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20192096106701  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปศาสตร์T20172137116919  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์T20192128106687  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 25572671102575_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์25532201105177_2097_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สถาบันการพลศึกษา ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์T20192100106673  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192123106660  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี25522191106683_2143_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481451107463_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์T20192146106583  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501451108771_2142_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์T20192107106562  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25491941109742_2145_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25491941102812_2079_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (4 ปี) ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192102106553  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25491941102812_2082_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531106383_2096_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์T20192082106538  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช25522191106683_2092_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี25522191106683_2147_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา25522191106683_2111_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด25522191106683_2110_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด25522191106659_2124_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย25522191106683_2114_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป25522191106683_2096_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25421091101245_IP2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์T20192121106425  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์T20192098106467  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์25501391105387_2115_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501941103746_2138_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์25491391105026_2156_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25310541100048_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20192123106107  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25530151104944_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์T20192086105989  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์25491391107715_2153_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 4 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20182110617442  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25570211103584_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช25510211107806_2156_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ปริญญาเอก 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์25532201104547_2101_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ สถาบันการพลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25481911106283_2150_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25350031100711_2083_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์25481711107203_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง25522191106683_2138_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25580031100022_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591391100606_2137_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์25501391108471_2087_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะครุศาสตร์25561461102592_2058_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25531581105371_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์25382201100478_2086_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา สถาบันการพลศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม25541911102959_2095_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25591411100586_2095_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20162087105830  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะทันตแพทยศาสตร์T20192145105603  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะพยาบาลศาสตร์25481261103467_2112_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25500211107164_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์T20192114105590  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์25482201100604_2161_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจคณะตำรวจศาสตร์T20192161105599  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25570681100493_2106_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25510211107209_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25510211107931_2171_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25510211107762_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์T20192109105545  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25500211107401_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25510681103027_2123_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25500211107399_2158_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25571531101004_2105_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์25510211107288_2091_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะมนุษยศาสตร์25571391100953_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 125572831105205_2101_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการT20192112105416  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์25510211107233_2094_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิเทศศาสตร์25580541100015_2077_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25471441101497_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25490541108846_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง25510161107305_2125_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (โทควบเอก) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25491531103481_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ25481441102422_2141_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25501441108612_2083_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25471441100946_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25531441101617_2108_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25531441101494_2122_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25531441101606_2068_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
Page 1 of 11 (1033 items)Prev[1]23456791011Next