รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 14 (1334 items)Prev[1]234567121314Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20202108102727  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25482201103168_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตยะลา25482201103168_2107_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตตรัง25482201103168_2121_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเพชรบูรณ์25482201103168_2058_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์T20142053100262  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100869_2094_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25501561112733_2110_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100937_2090_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์T20202129102272  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25431561101687_2110_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25480031107353_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25390181100161_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์T20202118102030  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจT20202100102021  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107954_2162_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511561108684_2134_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะพยาบาลศาสตร์25491811101074_2099_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีT20192138109665  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะการบริหารและการจัดการT20162159105618  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20192122109647  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107965_2118_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25501811100985_2090_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล25582261100253_2095_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107932_2087_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107943_2073_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107919_2139_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25581131100808_2112_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107921_2070_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25160031100012_2095_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25540021101971_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25541131102209_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ คณะบริหารธุรกิจ25512601104988_2064_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามบัณฑิตวิทยาลัย25521811106951_2058_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551531101823_2056_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531261100831_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์T20202087101526  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ25520611101669_2084_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์25532611105419_2097_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบัณฑิตวิทยาลัย25581261103064_2147_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501451108782_2120_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลT20132077100147  หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25550031104133_2115_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25550031104111_2108_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์T20202163101127  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25550031104122_2115_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25360031100431_2124_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจ25491041111259_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25581531100329_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะสาธารณสุขศาสตร์25551531102745_2090_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจ25501041109653_2061_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยโลกคดีศึกษาT20182101117715  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจT20202135101068  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์25532611102563_2083_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491511104063_2147_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยรัตภูมิT20202112101023  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม25610541100028_2096_IP  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25540031103467_2051_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25550211103288_2057_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะบริหารธุรกิจ25501811101029_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะทันตแพทยศาสตร์T20202073100961  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยนานาชาติ25510031108662_2093_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25490161105648_2076_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ( 5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาการจัดการT20202107100883  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25500211107028_2112_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103229_2120_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25451221101366_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะเทคโนโลยีการเกษตร25531551103252_2077_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103218_2130_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103163_2109_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25501591103872_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์T20202080100821  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202068100802  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาแพทยศาสตร์25560241100122_2088_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์25460041102266_2151_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ25320021100288_2104_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25582251103042_2077_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25581971103153_2074_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25581971101994_2150_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี25591371101133_2076_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์T20202084100603  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202135100557  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202105100540  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25561101103176_2100_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะนิติศาสตร์25521231106102_2132_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25480211108512_2126_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25481551108937_2102_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญGraduate School of Advanced Technology Management25550741102646_2145_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยนานาชาติ25540031100069_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์25531591102323_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20192102109428  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาการจัดการT20192063109418  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25561561105012_2146_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ25490241101968_2114_IP  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังT20192100709370  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (หลักสูตรพหุวิทยาการ)(หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20192111109331  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25461261100642_2101_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจT20202118100277  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีนT20202093100268  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ25542501105148_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาโท 
Page 1 of 14 (1334 items)Prev[1]234567121314Next