รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 20 (1930 items)Prev[1]234567181920Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25561071101856_2122_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25561471102931_2083_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยา25500241101486_2115_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ( 5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961103134_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยา25570241101405_2163_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25551621100506_2117_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25621621100028_2162_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25560241101088_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยา25470241101088_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ25560241101066_2145_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25430071100106_2149_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์25531961103191_2124_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมT20182138117696  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม / หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย25591621101805_2166_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25511981102559_2078_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย25431621100143_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 25561241102068_2126_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551801101171_2098_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์25541801101541_2183_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์T20202138107416  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปกรรม ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์T20202119107393  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปกรรม ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501791100522_2105_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์25551801101125_2174_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาคณะวิทยาศาสตร์25630991100039_2125_IP  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25460051101997_2135_IP  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนT20182141117695  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อนุปริญญา หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25510151110217_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาT20202115107236  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25610051100068_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะเศรษฐศาสตร์25490091108069_2084_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์25400681100742_2110_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491531106372_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25431621100132_2097_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะนิเทศศาสตร์25500531105595_2099_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102646_2149_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25631101100027_2090_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิศวกรรมศาสตร์25581561102786_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิทยาการจัดการT20202090107182  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจ25620031100025_2096_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร25481791107628_2064_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยพัฒนามหานคร25622661100127_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์25531961103189_2099_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)25541801105343_2050_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร25490531105875_2064_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25610571600069_2098_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561551101545_2100_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการ25551431104577_2143_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100904_2132_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100871_2079_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100893_2175_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100915_2124_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101048_2185_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25490531105853_2162_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25540531102719_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ25610571100023_2110_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25610571600107_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25610571600063_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25481921104168_2110_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะครุศาสตร์25511741102744_2134_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501531104922_2139_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะศิลปศาสตร์T20202129106946  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25481921104157_2110_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25490151107807_2087_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี25491791108441_2080_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25520151106574_2103_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล25491221106322_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี25551731103221_2090_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25531101100787_2161_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101675_2150_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยพายัพคณะเศรษฐศาสตร์25490531105965_2137_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์25591801101467_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะนิติศาสตร์25500531105505_2149_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25540151104912_2141_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะบริหารธุรกิจ25490531105831_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25560151104947_2170_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25561531101396_2161_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25621531100097_2157_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชานิติศาสตร์25460241100571_2130_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25530141104976_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25510071105382_2085_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25621001100037_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25511001106285_2117_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25501001104383_2146_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521511105045_2094_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501001104416_2148_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจไม่สังกัดคณะ25492111111855_2079_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25411001100434_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะบริหารธุรกิจ25331291100213_2160_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาศิลปศาสตร์25550241104158_2072_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์25551431104318_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25530141104965_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25611291100027_2115_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25501001104427_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25411001100445_2151_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25551561102164_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์25490231105152_2080_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25520151106541_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25520151108813_2075_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25520151108824_2112_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะพยาบาลศาสตร์25540731101215_2095_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
Page 1 of 20 (1930 items)Prev[1]234567181920Next