รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 22 (2126 items)Prev[1]234567202122Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25551471104381_2141_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25551471104368_2094_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย25632204002695_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25581411101755_2085_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25451221101366_2085_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง25631864002563_2101_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด25621864001166_2166_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์25621864000615_2091_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด25491861105491_2151_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด25491861105478_2098_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25601471100347_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแก้วและเซรามิก ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนบัณฑิตศึกษา25552631106573_2130_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25640126000818_2083_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25550121102254_2128_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25550121102265_2114_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย25491861105546_2109_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4ปี ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง25631864000706_2084_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยสันตพลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521101103868_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25641054000246_2092_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491561110436_2144_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีการเกษตร25531561104401_2152_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ25481231106456_2151_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491411102622_2153_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะเภสัชศาสตร์25510731103124_2145_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ25481921104484_2152_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่25580101103335_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม25550121102243_2145_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551471101725_2077_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25500071107967_2140_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25501961108338_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25420021100785_2120_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงแบบรวม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม25500121107535_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25611941100259_2133_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม25610121600146_2103_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25521611102223_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ25500101111267_2115_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25500101111425_2066_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25520101108424_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25401411100585_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541411105542_2138_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491411103421_2128_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปศาสตร์25480181100655_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะวิทยาการจัดการ25621644000442_2087_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีการเกษตร25501561109335_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะครุศาสตร์25501541100682_2147_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25500101111278_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25621951100052_2139_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25220101100106_2119_IP  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะครุศาสตร์25551541100136_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25511071107339_2091_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25520151104583_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะบัณฑิตวิทยาลัย25521801108401_2136_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100204_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25501941102903_2107_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25601941100259_2130_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะพยาบาลศาสตร์25511131106493_2128_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25590081100331_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25500211107232_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25500101111177_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25500101111256_2098_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะพยาบาลศาสตร์T20212128104591_2095_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่25490101110748_2155_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25430021100257_2100_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25501941102868_2111_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25471541100712_2085_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยนานาชาติ25500081105606_2162_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์25490081106213_2126_IP  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25580081700044_2092_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์25480021102582_2055_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์25570271104907_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25641504002079_2140_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์สร้างสรรค์และนวัตกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105075_2130_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25570061102349_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20222124102791  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104815_2107_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันพระบรมราชชนกคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกT20142125100269  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา25481741101762_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25501021104249_2121_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะรัฐศาสตร์25521131106404_2117_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะศิลปกรรมศาสตร์25531641101553_2075_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541501100524_2092_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์25470021100465_2109_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501501105255_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะดุริยางคศาสตร์25561131102246_2137_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481501104893_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25460041102277_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25591601100154_2107_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีการเกษตร25491601106842_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25500081106798_2155_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาลัยการดนตรี25631746001133_2109_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาลัยการดนตรี25631748002114_2113_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา25481741101738_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะรัฐศาสตร์25521131106393_2124_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการ25551471104414_2140_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะดุริยางคศาสตร์25541131102211_2124_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะพยาบาลศาสตร์25491471107613_2148_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491471106735_2121_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์T20212126111696  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรม25610054001377_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25340541100042_2090_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 22 (2126 items)Prev[1]234567202122Next