รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 23 (2236 items)Prev[1]234567212223Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20202122104659  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25491021100233_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25501071107463_2078_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25481931101976_2184_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25481931102022_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20202095104566  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25521131106281_2127_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25521131106279_2079_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25491691104186_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25621071100062_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25511071107328_2077_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาตร์25501851100348_2132_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 25551831106359_2074_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี25460061100749_2120_IP  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501691104773_2160_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะนิติศาสตร์25460571101084_2101_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20202110104338  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ และสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT20202113604326  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการT20202149104303  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105108_2131_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์25540091105139_2071_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25500241101587_2082_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์25580051101765_2135_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481511104139_2142_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25611861100030_2049_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202124104191  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี 
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนคณะศิลปศาสตร์25532631105063_2156_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี25491731104427_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาT20202121104159  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531461100967_2137_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551471104403_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม25520261104653_2158_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25572501100528_2082_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25060511100025_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะรัฐศาสตร์T20202123104121  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25581471100694_2130_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคนิคการแพทย์25510031110809_2175_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยสยามคณะรัฐศาสตร์T20202119604119  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25060511100014_2100_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะรัฐศาสตร์T20202122604109  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิทยาการจัดการ25572501100506_2101_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์25450021100428_2108_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 25320021100108_2105_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว25520511101567_2128_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว25520511101589_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20202122104044  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการT20202118104034  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25480241101653_2072_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 25592611101401_2113_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่วิทยาลัยนวัตกรรมT20202126104024  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการT20192120110040  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์20160261100028_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิติศาสตร์25521601105899_2135_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ25590511101611_2125_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์25481911106384_2123_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25541571101646_2160_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25490171103658_2097_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ25510561103665_2105_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25510161107362_2139_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์25520571109552_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ปริญญาเอก 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25540161101556_2131_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม25480171107033_2083_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25530241101704_2067_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่T20202130103885  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25380171100034_2115_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481691101621_2056_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25500041103519_2141_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25481691101384_2150_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์25480181108979_2143_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์25480181108924_2139_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25581691101958_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531661101735_2087_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25581991102751_2074_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์25580041101628_2102_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25410171100983_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551751105236_2109_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521751102454_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25550171600046_2131_IP  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25550171600040_2125_IP  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25460171101403_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25512281102046_2079_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์T20192098109996  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25520561103914_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นT20202104103613  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25460173202466_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25570031103799_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเศรษฐศาสตร์25510041104106_2093_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิติศาสตร์25290511100144_2117_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25580211102832_2105_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20202096603596  หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20202096603586  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25521751106065_2089_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25491601107494_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปศาสตร์25481911106406_2110_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25460041100848_2083_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25500211108108_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25410171101139_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25521751104219_2059_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25410041100112_2098_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202099103375  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 
Page 1 of 23 (2236 items)Prev[1]234567212223Next