รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 23 (2202 items)Prev[1]234567212223Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25531951104156_2099_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสำนักศึกษาทั่วไปT25612251101105_2127_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104771_2067_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109534_2090_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104758_2080_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยตาปีคณะบัญชี25501181103628_2108_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104591_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาการจัดการ25571181100318_2071_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยตาปีคณะศิลปศาสตร์25481181103391_2132_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109354_2139_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25621341100079_2122_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25450051100444_2062_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481181103389_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาการจัดการ25501181103595_2081_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25501181103617_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์25611341100265_2127_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยตาปีคณะวิทยาการจัดการ25501181103606_2083_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25560081101924_2093_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104927_2078_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25510081107508_2084_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25620081100169_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104848_2135_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการ25541451103522_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25502281103035_2057_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20172114100100_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการ25521451102045_2105_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109286_2093_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25611504000344_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481501104893_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104984_2101_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรT20212115101745  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน25491851100178_2101_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการ25541451103588_2069_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์25500081106078_2095_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัย25570081101982_2111_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์25500081106023_2090_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี25442031100465_2130_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป อนุปริญญา ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25531441101606_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25471441100902_2101_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105233_2132_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20212182101728  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481441101037_2153_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25471441101036_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25431441101493_2117_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะกายภาพบำบัด25360731100293_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25591941100754_2177_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25501021104249_2129_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25531561104456_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะนิติศาสตร์25501026000014_2069_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25511026000015_2102_IP  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างT20212126101630  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศึกษาศาสตร์25591221100449_2116_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25471221102156_2128_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25561221101381_2131_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25420091104305_2093_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์25540091104566_2146_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์25631344000034_2137_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105288_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102184_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาการจัดการT20212159101627  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพบัณฑิตวิทยาลัย25551221106295_2160_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25481951102125_2143_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25531951102233_2098_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสำนักศึกษาทั่วไป25602251100040_2086_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาการจัดการT20212099101602  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนน่านT20172127116623  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี อนุปริญญา หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25481691101351_2130_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25541611103981_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา25501401107651_2133_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25532251103226_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะรัฐประศาสนศาสตร์25532251104475_2088_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491461108286_2123_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25620151100050_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25532261101427_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25492261102705_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25490231105062_2103_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีT20212121101557  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะศิลปศาสตร์25561401101324_2157_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481991105797_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี25551731102725_2130_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพายัพคณะวิทยาศาสตร์25490531106055_2115_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีT20212066101548  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (สหวิทยาการ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนแพร่T20212126101531  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว อนุปริญญา หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง25581611101522_2103_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิศวกรรมศาสตร์25550071102506_2062_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551481103021_2147_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25491221106333_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491671102338_2111_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะสาธารณสุขศาสตร์25461481101884_2137_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา25300681100098_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน25571031102909_2073_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น25601856000142_2113_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101189_2158_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบัญชี25480681104868_2136_IP  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบัญชี25502261102447_2126_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลT20212114601503  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์25541851102176_2153_IP  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงแบบแยก
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะอุตสาหกรรมบริการ25531171103079_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศึกษาศาสตร์25591221100438_2078_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยพายัพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25550531102979_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 23 (2202 items)Prev[1]234567212223Next