รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 18 (1715 items)Prev[1]234567161718Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์25580564000076_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25610564000373_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25631928000527_2074_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25621071100062_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102183_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์T20212086107445  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบัญชี25550541105625_2150_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิเทศศาสตร์25560541100654_2099_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25481951102182_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25571951102103_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25551951100986_2150_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25611951100314_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยทองสุขสำนักวิชานานาชาติ25641196001245_2107_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25641956000237_2104_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621951100027_2068_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยนานาชาติ25592501100036_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะศิลปศาสตร์25582501100068_2100_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ25632504001271_2117_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521471104411_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช25501491105849_2162_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมัณฑนศิลป์25500081105652_2145_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีน25470731101149_2119_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25520731103608_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะทันตแพทยศาสตร์25610091100242_2125_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25501551108063_2132_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25510541102357_2135_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์25580051100134_2111_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491551108152_2078_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์25491511110453_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25481921104258_2095_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิติศาสตร์25470541101093_2123_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501107009_2134_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521741103285_2086_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25520103203413_2079_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์25491671102259_2082_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25471661101108_2076_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยโลกคดีศึกษา25570051100234_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20212150107236  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531661101162_2126_IP  หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25560101101375_2119_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์25491711110916_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาการจัดการ25510101109975_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์25480111105844_2170_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการศึกษานานาชาติ25620071100098_2141_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25570051102056_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัณฑิตวิทยาลัย25600071101495_2116_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์25570111102031_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัณฑิตวิทยาลัย25500071111714_2097_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจ25481951102193_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์25520111107852_2103_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25540111104322_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491711107957_2062_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์25521941102545_2125_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621100755_2142_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์25420041100135_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25551621100506_2064_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะพยาบาลศาสตร์25320741100255_2116_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101059_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531431100942_2110_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา25550741105447_2101_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะแพทยศาสตร์T20212063107062  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา25550741105436_2141_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101327_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะสหวิทยาการ25500591100155_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐT20212107107000  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ25540121102139_2109_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง25500741108041_2141_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25521541102967_2080_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551601103103_2182_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491601106886_2184_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์25540101104782_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์25520101108615_2121_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ25491601106807_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันครพนม25630266001004_2152_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25511601106449_2132_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิติศาสตร์25521601105899_2160_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะทันตแพทยศาสตร์25631136000314_2154_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะทันตแพทยศาสตร์25621131100047_2149_IP  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา25421661100934_2185_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์25520111107481_2171_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะศิลปกรรมศาสตร์25531641101125_2118_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาศาสตร์25410041100066_2169_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25540541100819_2137_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041100055_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะครุศาสตร์25551541100147_2128_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101178_2153_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะศิลปกรรมศาสตร์25531641105164_2118_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะวิทยาการจัดการ25631544000025_2135_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25140071100047_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญTheodore Maria School of Arts25290741100048_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง25522501103638_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25510071108374_2151_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25522251108219_2188_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์25520111100977_2100_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูนT20212130106924  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูนT20212106106915  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104848_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25540541100314_2112_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20212073106897  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะศิลปศาสตร์25520101105239_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 18 (1715 items)Prev[1]234567161718Next