รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 23 (2240 items)Prev[1]234567212223Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจ25591041100923_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25561131101447_2154_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเทคโนโลยี25500211108075_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจ25491041111259_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสหเวชศาสตร์25610194000607_2150_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสาธารณสุขศาสตร์25500211107265_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน25491161101061_2132_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต25571801101151_2125_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Education25501291110909_2080_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Education25501291110898_2138_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะบริหารธุรกิจ25331291100213_2171_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20212115105315  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง25531951102233_2118_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจT20212130105284  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ25500101111425_2076_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ25500101111278_2158_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25561561102424_2070_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25470101103772_2133_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นT20212121105346  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25541701103114_2114_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100937_2125_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25591931101258_2155_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25591931101372_2173_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571791103883_2179_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์25570231102258_2107_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ25600024000091_2077_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์25331291100235_2162_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์25542281103221_2131_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531261100831_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาการจัดการ25501531105034_2086_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาการจัดการ25501481107683_2115_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25551161100461_2084_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ25602501100566_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะครุศาสตร์25521741103252_2150_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481701106741_2068_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481701105492_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25441811100527_2118_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25550031103700_2142_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25540031103758_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัย25631111600101_2133_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะบริหารธุรกิจ25512281103925_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105288_2144_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25480191106124_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต25571801101151_2091_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25581411101755_2107_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาการจัดการ25491501104883_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25581111101109_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25431561102082_2080_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621741600067_2155_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25571221104249_2134_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25501561112711_2165_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25541161100921_2108_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะการแพทย์แผนไทย25520101104936_2079_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107965_2104_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25490231105084_2094_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และคณะศึกษาศาสตร์25600081100174_2164_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติ25610571100105_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104769_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25542281101825_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25492251106991_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25492251107002_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25512251102021_2160_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะบริหารธุรกิจ25492251107362_2125_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะรัฐประศาสนศาสตร์25532251103237_2154_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะเภสัชศาสตร์25510731103124_2078_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25482021108502_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก25501931101899_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริกT20212122104780  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ25630574000545_2121_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะครุศาสตร์25491681100697_2139_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา25480221106847_2166_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์25480251103454_2110_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน25441941100353_2134_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะครุศาสตร์25491661111776_2113_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501551106509_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์25500081106056_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25631028000797_2089_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541701102686_2110_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาการจัดการ25541701103081_2074_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25380191100532_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25610024000136_2085_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101178_2105_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์25521951107755_2112_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25350021100271_2071_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนตาก25462031102572_2088_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อนุปริญญา ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางBusiness and Technology25622021100021_2114_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการ25620081100117_2100_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25621951100052_2076_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25531991101359_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25531971102336_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25581971101983_2078_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะบริหารธุรกิจ25520731103531_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะทรัพยากรธรรมชาติ 25501991105812_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25581631100207_2086_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสาธารณสุขศาสตร์25480201103436_2083_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์25490191106507_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะอัญมณี25480191106135_2071_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25400191101107_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25310071100024_2135_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101048_2116_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 23 (2240 items)Prev[1]234567212223Next