รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 27 (2639 items)Prev[1]234567252627Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมการจัดการT20192101107728  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมการจัดการT20192122107719  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25561131100929_2117_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์T20192097107603  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีT20192069107594  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการจัดการและการบัญชี25510211107132_2053_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25451221101366_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีT20192137107578  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคคณะวิทยาการจัดการ25582681100518_2073_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคคณะวิทยาการจัดการ25572681102789_2132_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103818_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ปริญญาตรี 
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคคณะวิทยาการจัดการ25572681102778_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ 25521241108206_2108_IP  นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20192088107441  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดCommunication Arts and DesignT20162083105750  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสาธารณสุขศาสตร์25510211107222_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25600051100029_2115_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25520111107661_2091_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยดุริยางคศิลป์25510211107108_2117_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวัฒนธรรมศาสตร์25550211103312_2095_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยดุริยางคศิลป์25510211107986_2116_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2069_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนตราด25492031103734_2112_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ อนุปริญญา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25560211102233_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาโท 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25542501101256_2114_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109596_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร25492031103734_2086_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อนุปริญญา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25522501102615_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะศิลปศาสตร์25582501100068_2094_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25500211107017_2103_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีT20192088407425  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์T20182148117570  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์25570191103841_2108_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ25551431100584_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109499_2094_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง25471681103597_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25541721104275_2158_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051104549_2137_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิทยาการจัดการ25572501100495_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25481991105696_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร25572791104839_2118_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491731107149_2163_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร25452031101118_2115_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อนุปริญญา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสถาบันเทคโนโลยีการบิน25521931103499_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ปริญญาตรี 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร25502031104567_2125_IP  หลักสูตรอนุปริญญาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี อนุปริญญา 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมT20182117117552  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาโท 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยเทคนิคสตูล25592761102307_2137_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีT20192127107305  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะศิลปศาสตร์25481931101987_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู25492031103723_2119_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อนุปริญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ25491711110883_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25590021100582_2114_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม25580091103389_2083_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออบแบบเพื่อธุรกิจ ปริญญาโท 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนสตูล25492031103734_2120_IP  หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491681100743_2089_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาศาสตร์T20192091107209  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาเอก 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 25571341101993_2095_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ปริญญาตรี 
วิทยาลัยทองสุขคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพT20192101107152  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไคโรแพรคติก ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการสารสนเทศ25580191103199_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25450051102356_2058_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการสารสนเทศ25580191103201_2118_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25571531100363_2116_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721110546_2083_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20192096107047  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25570051102056_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการ25551331102181_2102_IP  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะวิทยาศาสตร์25531291104399_2083_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25560051101651_2109_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร25440051100116_2080_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา25571131101775_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25601681100767_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105222_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25521561109721_2069_IP  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25481561110806_2079_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25481981103085_2107_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว25551971101495_2097_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25480111105855_2078_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์25490191100084_2128_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยพายัพวิทยาลัยนานาชาติ25570531102858_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25501721110391_2167_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์25510091108005_2121_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25571561105428_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25480111105855_2147_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์25530091100278_2135_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25510211107738_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะกายภาพบำบัด25520091100828_2090_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาเอก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร25572791104863_2111_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701107652_2109_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25501701109116_2157_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25571701101205_2117_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701107663_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701104579_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571701101262_2125_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี 
สถาบันอาศรมศิลป์สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์25572291100975_2108_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกFaculty of Education25501291110909_2085_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25581431101331_2162_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชีT25622100100230  หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนแพร่25492031103734_2110_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ อนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนแพร่25492031103756_2142_IP  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี อนุปริญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการสารสนเทศ25480191107226_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
Page 1 of 27 (2639 items)Prev[1]234567252627Next