รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 21 (2051 items)Prev[1]234567192021Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25511601106449_2168_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิT20202120103050  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางFaculty of Education25481611108236_2145_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25572201103416_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25450241100726_2098_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25460511100661_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี25482201100514_2069_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเพชรบูรณ์25482201100514_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชัยภูมิ25482201100514_2077_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ25482201100514_2083_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี25482201103168_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม25482201103168_2089_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย25482201103168_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่25482201103168_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม25582721102908_2139_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม25606711100021_2094_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25531261101819_2088_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25320031100065_2140_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม25606711100024_2090_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม25582721102921_2099_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202141102624  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย25511681101432_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม25592721101662_2159_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่25482201103135_2083_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร25482201103135_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม25592721101695_2157_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตศรีสะเกษ25482201103135_2063_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25491861105557_2075_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์25501391105409_2088_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25482201103135_2084_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ25482201103135_2065_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่25482201103135_2072_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี25592721101943_2146_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติ25511921101776_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา25491881100591_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25520031109372_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาโท 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง25482201103135_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25410161100508_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเกษตร ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25521031101813_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์T20192139109659  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีT20202118102424  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะวิเทศธุรกิจ25481331104084_2152_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม25610541100028_2099_IP  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ปริญญาโท 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี25582901102267_2052_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น25582901103134_2098_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี25592901102099_2115_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์25520101105713_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา25582901102289_2102_IP  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ25582901103112_2104_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร25582901102291_2062_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ25592901102066_2102_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม25592901102088_2076_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25530261100705_2116_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี25592721101932_2101_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีT20192092609622  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25581691102061_2096_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25531221103097_2058_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบัณฑิตวิทยาลัย25531221105325_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ25581951101406_2151_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25531221100792_2054_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเทคโนโลยีการจัดการ25481991105742_2095_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย25541681100895_2109_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์25581031100774_2067_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25551921105178_2151_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจT20202077102234  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการT20202082102229  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491681100754_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491681100844_2081_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจT20202102102169  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือนT20202122102154  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20202086102126  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25581921102933_2118_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะบัณฑิตวิทยาลัย25571651102368_2112_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25521751104208_2117_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะการบริการและการท่องเที่ยว25602251100043_2141_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25481921104449_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์25580031101357_2091_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25521921105129_2135_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25580171600054_2147_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาการจัดการ25491721109635_2093_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25481991105707_2172_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี25461991101712_2121_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์25570061102316_2110_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25581991102768_2114_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109589_2091_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109591_2163_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109477_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนมT20202163101961  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย25520031103800_2133_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยการบริหารและจัดการ25540161102944_2114_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีT20202069601962  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาเอก 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25582041100039_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี25531991101361_2142_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104712_2090_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี25481991105731_2108_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104745_2151_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481991110692_2092_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25481991103863_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20202112101871  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25521811102506_2106_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 
Page 1 of 21 (2051 items)Prev[1]234567192021Next