รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 3 (277 items)Prev[1]23Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25310681100112_2116_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501461108838_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25290681100097_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531471102487_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัณฑิตวิทยาลัย25591161100959_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491461108365_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202090108212  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25551161100461_2154_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย25591801101794_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะบัณฑิตวิทยาลัย25551801101226_2146_IP  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491461108354_2076_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาการจัดการ25491411100585_2116_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25491771101373_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25541771105259_2130_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช25581851103071_2114_IP  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาเอก ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์25590051102003_2084_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์25490051100404_2161_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์25590051100034_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501411103962_2147_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25541771105248_2166_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20202118108032  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี25500101104721_2055_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาศาสตร์25590261100544_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปศาสตร์25410181100231_2063_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25481771101269_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25601471100193_2068_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25460071102282_2087_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมT20202081107817  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ25490611100204_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101708_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสาธารณสุขศาสตร์25590191101852_2139_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25520151104436_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษT20202080107709  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษT20202082107695  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสาธารณสุขศาสตร์25510191109402_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25491511110025_2138_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสาธารณสุขศาสตร์25490191106632_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501621101221_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะอุตสาหกรรมบริการ25531171103057_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491461108264_2142_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102732_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกT20202138107490  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25540151105687_2112_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์25460051100309_2090_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์25631071100022_2103_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยดุสิตธานีFaculty of International Hospitality Industry25491171106269_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25560051101605_2119_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว25601171100030_2078_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100088_2124_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25500051109449_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100099_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100382_2076_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25520051100644_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25430051101487_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25571631100094_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25551631106245_2064_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะอุตสาหกรรมบริการ25531171103079_2074_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25571631100072_2136_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25621691100612_2153_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25480171110363_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข25400181101411_2159_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25470611100066_2096_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง25510241100903_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102679_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25450241100715_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบัณฑิตวิทยาลัย25461281101904_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา25582761102396_2127_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย25420041101158_2140_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจ25500071100058_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยดุสิตธานีบัณฑิตวิทยาลัย25481171106011_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25501751112644_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร25501751103058_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญVincent Mary School of Engineering25540741100362_2056_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100193_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25621691100022_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25620071100080_2095_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25510071105483_2110_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย25501331111782_2157_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยดนตรี25520681101746_2134_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25510071105268_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการศึกษานานาชาติ25470071104454_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25560731100137_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25550121102265_2128_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531911104062_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25460072200269_2140_IP  หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMontfort del Rosario School of Architecture and Design25540741100373_2151_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25491671102193_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น25610031100335_2141_IP  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501691104773_2065_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25491691104186_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25621071100062_2109_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการ25521431103191_2138_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25491981101084_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531431101673_2136_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์25521431103123_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ25521431103178_2083_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ25551431100584_2087_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์25481431101194_2078_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาการจัดการ25501431101444_2062_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยทองสุขคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ25511191104227_2132_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 3 (277 items)Prev[1]23Next