รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (152 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์25580564000076_2135_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25610564000373_2133_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25631928000527_2074_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25621071100062_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561611102183_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์T20212086107445  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบัญชี25550541105625_2150_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยนานาชาติ25592501100036_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะศิลปศาสตร์25582501100068_2100_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมัณฑนศิลป์25500081105652_2145_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีน25470731101149_2119_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะศิลปศาสตร์25520731103608_2123_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะทันตแพทยศาสตร์25610091100242_2125_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25501551108063_2132_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์25580051100134_2111_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491551108152_2078_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25520103203413_2079_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาการจัดการ25510101109975_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101059_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะสหวิทยาการ25500591100155_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์25540101104782_2134_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์25520101108615_2121_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาศาสตร์25410041100066_2169_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041100055_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูนT20212130106924  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20212073106897  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25631461100026_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25500741104845_2119_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25470541100744_2181_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ25551971101361_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูนT20212093106768  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันการทูตและการต่างประเทศ25530681105055_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25501551106522_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25541301101319_2141_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25631301100026_2135_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน25540541100843_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25571301100356_2066_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25511301103252_2134_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25490041110628_2111_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25510681109711_2106_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25490681111542_2075_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25480681104857_2062_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25420681100452_2077_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์T20212099106282  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25490681106063_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102184_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102162_2106_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะครุศาสตร์25481731109332_2099_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25520103208473_2139_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาลัยสหวิทยาการT20202134709793  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล25450061102548_2105_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา25550061105813_2166_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25521601104696_2096_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล25260061100152_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะครุศาสตร์25541491102773_2143_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์จิตตปัญญาศึกษา25510061110184_2116_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25561071101856_2089_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะเกษตรศาสตร์25481701106807_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481701105514_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481701105615_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครุศาสตร์อุตสาหกรรม25580156000062_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์25501451108657_2107_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621100755_2087_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25501621101388_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25521071109682_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25571071104175_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยทองสุขคณะบริหารธุรกิจ25381191100487_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม25590681100642_2103_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตร25520133208724_2101_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นT20212121105346  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะพยาบาลศาสตร์T20212128105119  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชT20212115105061  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25601611100038_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์25230021100097_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ25510142210308_2153_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์25501451108668_2073_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะศิลปศาสตร์25550141104967_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25540211104942_2129_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะทัศนมาตรศาสตร์T20212137104272  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25410021100525_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดา25400061101305_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481701105648_2153_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501521101703_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25300021100253_2078_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25300021100242_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25180041100059_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25530041104007_2145_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25360041100353_2095_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี25501851104005_2125_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25501571102654_2134_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25511071107385_2107_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะศึกษาศาสตร์25540201100215_2160_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์T20212121102443  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์T20212127102439  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์25491881101777_2121_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์25490221105195_2151_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ25481921104427_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์25450041101049_2135_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสำนักศึกษาทั่วไป25602251100040_2086_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์25521151107789_2062_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย
Page 1 of 2 (152 items)Prev[1]2Next