รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 3 (266 items)Prev[1]23Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25511601106449_2168_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิT20202120103050  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางFaculty of Education25481611108236_2145_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25572201103416_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25450241100726_2098_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์25460511100661_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี25482201100514_2069_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเพชรบูรณ์25482201100514_2119_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชัยภูมิ25482201100514_2077_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ25482201100514_2083_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี25482201103168_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม25482201103168_2089_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย25482201103168_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่25482201103168_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะบริหารธุรกิจ25531261101819_2088_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202141102624  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่25482201103135_2083_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร25482201103135_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตศรีสะเกษ25482201103135_2063_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์25491861105557_2075_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25482201103135_2084_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ25482201103135_2065_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่25482201103135_2072_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติ25511921101776_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา25491881100591_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง25482201103135_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ25521031101813_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์25520101105713_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25530261100705_2116_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25581691102061_2096_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ25581951101406_2151_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25551921105178_2151_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการT20202082102229  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือนT20202122102154  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25581991102768_2114_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนมT20202163101961  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25481991103863_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25580041102945_2087_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25492261102716_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25580041102023_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยา25470241101088_2063_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะบริหารธุรกิจ25551991105468_2082_IP  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20202131601795  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกริกวิทยาลัยนานาชาติT20202107601750  หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล25492261102694_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิเทศศาสตร์25581131100303_2073_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25531131102794_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25532261101427_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25492261102705_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะบริหารธุรกิจ25481991103795_2072_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25461261100631_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481391100165_2110_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20192153109602  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25380031100602_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25541601102887_2159_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ( 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์T20202100101040  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันภาษา25410051100203_2099_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25520091108197_2080_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันภาษา25410051100629_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยีT20202108100974  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์ T20222087100022  ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25470151102282_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25580151100236_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25530151100433_2078_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25460151100896_2074_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25430151100926_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25581631100207_2073_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการT20192040109489  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25551241103619_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้25592931101621_2066_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจT20202108100583  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์ T20202141100575  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้(4ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะนิติรัฐประศาสนศาสตร์T20202150100569  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25501001111098_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์25501071107452_2085_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการT25622113600334  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการT25622056600329  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์T20202081100309  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาตรี 
สถาบันรัชต์ภาคย์คณะบริหารธุรกิจ25361321100221_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือนT20202083100219  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษT20202091100112  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25570171100074_2124_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์25491671104263_2092_IP  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25470151102359_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามบัณฑิตวิทยาลัยT20192107108728  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25551631105964_2085_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25480071104512_2117_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว25511731107028_2110_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์25560241101077_2095_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25551631105953_2111_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยีT20192110108436  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์T20192148108362  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109409_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25501911104485_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีT20192177107830  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะบริหารธุรกิจ25491881100668_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25561131100929_2117_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 125592831101787_2161_IP  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721110546_2083_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์25480111105855_2078_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาตรี 
Page 1 of 3 (266 items)Prev[1]23Next