รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (117 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20202122104659  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์25491021100233_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25481931101976_2184_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ25481931102022_2144_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะสังคมศาตร์25501851100348_2132_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรบัณฑิตวิทยาลัยT20202113604326  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการT20202149104303  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202124104191  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี 
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนคณะศิลปศาสตร์25532631105063_2156_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551471104403_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25060511100025_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25581471100694_2130_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิติศาสตร์25521601105899_2135_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม25480171107033_2083_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531661101735_2087_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์T20192098109996  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25521751106065_2089_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25450151102627_2138_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25570151105242_2068_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25370041100095_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะนิติศาสตร์25510271103573_2083_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25570051101325_2143_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25430051101454_2103_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25440051100792_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดาT20202090101834  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์T20192089109600  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531261100831_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202133101328  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้25521201104872_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25401931100752_2153_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์25570161103184_2133_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25520161106046_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครุศาสตร์อุตสาหกรรม25510161100689_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551671102594_2107_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25580151100225_2102_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481711109666_2135_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์T20192124109158  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์T20192131109148  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยาลัยการพยาบาลT20192077109130  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว25511971104022_2100_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109409_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์T20192078108134  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25520091104283_2119_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20182120117588  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์T20182148117570  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคสกลนครT20192149107337  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง25572791104391_2147_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ25582821102112_2087_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25481521106188_2156_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25481521101857_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25481521101824_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25481521101813_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25481521101802_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์25481521101778_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25530091102372_2121_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25570061102349_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา25520091104294_2121_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 25520061108655_2111_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี25592761102285_2101_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี25592761102329_2080_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25480211110143_2149_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะศิลปศาสตร์T20192124104985  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์25490221105307_2142_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์25490221105252_2104_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์T20192127104512  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25491601106831_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25491601106932_IP2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม25562811103446_2155_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25601771100756_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยคริสเตียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน25520591105605_2076_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีสังคม25481401110692_2104_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25500061102511_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25531581101062_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ( 5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25530061101884_2064_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดา25570061103396_2087_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25400181100612_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25380181100147_2092_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25470181103264_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25480181100576_2084_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์25570201103921_2177_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25450181102327_2071_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์25560161104217_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามันT20142128600262  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามันT20142130600257  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาการจัดการ25490231104296_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์25520161105416_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร25560161104228_2148_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร25510161100713_2112_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะศิลปศาสตร์25561401101324_2091_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน25550021101972_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110912_2127_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25550181100091_2168_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25490191106452_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25330021100245_2116_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์25270021100068_2114_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม25560731103276_2135_IP  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะนิติศาสตร์25491271108511_2107_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม25450101109817_2132_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์25510031110899_2112_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์25400201100851_2111_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
Page 1 of 2 (117 items)Prev[1]2Next