รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 2 (120 items)Prev[1]2Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมการจัดการT20192101107728  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมการจัดการT20192122107719  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25561131100929_2117_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีT20192069107594  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีT20192137107578  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25540051103818_2104_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ 25521241108206_2108_IP  นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25600051100029_2115_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2069_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109596_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491731107149_2163_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20192096107047  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105222_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25570101104965_2078_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25570101104954_2138_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20192096606363  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์25490191106621_2136_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย25572841104993_2122_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวรพยาบาลศาสตร์ 25570201103471_2127_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25541301101319_2097_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์25572861104308_2163_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25571911105113_2117_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25511911108075_2103_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะพยาบาลศาสตร์T20192077104438  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด25592801101841_2103_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะบริหารธุรกิจ25570151100674_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะบริหารธุรกิจ25570151100641_2158_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25460041100242_2124_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491501104782_2064_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25461681100563_2073_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25460041102277_2079_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน25521301103758_2077_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25461681100492_2175_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25461681100503_2144_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25540211104942_2135_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491731104449_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25591571100652_2133_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25380041100118_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25571241105388_2084_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25501241110961_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ25551241105252_2153_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบัณฑิตวิทยาลัยT25592105102652  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)T20182137115236  เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์25500061102577_2149_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิศวกรรมศาสตร์T20182138114105  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25491501111115_2089_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาโท 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม25562871103689_2103_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย25562871103634_2117_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง25562871103678_2094_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยพณิชยการบางนา25562871103667_2110_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคแพร่25562841103359_2125_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์25562801103401_2114_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104927_2150_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104848_2143_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105233_2133_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104938_2088_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104973_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501105006_2070_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104995_2086_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25561501101246_2068_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25511501110127_2113_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481501104882_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25451501101424_2151_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะการบริการและการท่องเที่ยว25510101109931_2071_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501501105198_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101235_2137_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105187_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105075_2144_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104736_2140_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105086_2161_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101156_2089_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25551501102797_2105_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์25400091101174_2066_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25550201105897_2103_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25550201105864_2109_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะศึกษาศาสตร์25540201100204_2145_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25560201104436_2107_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์T20172084107593  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์25560201104425_2097_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104747_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104905_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์T20142084100102  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501501105255_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104758_2135_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะพยาบาลศาสตร์25520201109224_2162_IP  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะพยาบาลศาสตร์25420201101066_2159_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501501105244_2089_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501107009_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104769_2057_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101189_2070_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101178_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 25560271100316_2078_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491501104602_2153_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104578_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจ25551241103619_2095_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104984_2143_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105119_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะศิลปศาสตร์25510271104293_2148_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิศวกรรมศาสตร์T20182143102961  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 25510271104247_2073_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 
Page 1 of 2 (120 items)Prev[1]2Next