รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 11 (1007 items)Prev[1]23456791011Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25540541100819_2137_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104848_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25540541100314_2112_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิทัลมีเดีย25470541100744_2181_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25570541100262_2124_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25550071102484_2165_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันการทูตและการต่างประเทศ25530681105055_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25501551106522_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25550541100653_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25631301100026_2135_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิติศาสตร์25470541102768_2095_IP  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25511551106624_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน25540541100843_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25571301100356_2066_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจ25511301103252_2134_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการออกแบบ25510681109711_2106_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ25490681111542_2075_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะบริหารธุรกิจ25480681104857_2062_IP  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25420681100452_2077_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์25490681106063_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102184_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์25491771100157_2085_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์25571341102162_2106_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะครุศาสตร์25481731109332_2099_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101156_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25581431101059_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาการจัดการ25521741103454_2128_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยโลกคดีศึกษา20180051101037_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด25481861110787_2170_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25521601104696_2096_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491771101215_2090_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25561071101856_2089_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481701105514_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481701105615_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25451501101424_2072_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์25491861105502_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย25622186001006_2110_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25551631100079_2121_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ( 5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช25481861110787_2109_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสำนักศึกษาทั่วไปT25612251101105_2159_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์25501451108657_2107_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์25501621100755_2087_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ25501621101388_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25521071109682_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25571071104175_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์25521431103123_2059_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491511104074_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์T20212110105610  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105119_2093_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491501104815_2145_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521501106607_2072_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481451107463_2111_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยทองสุขคณะบริหารธุรกิจ25381191100487_2103_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง25540051103774_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25511511101319_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481511106571_2157_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม25590681100642_2103_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25491101110536_2156_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์T20212114105412  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ25552611103217_2101_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25640111100069_2147_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25520111107672_2127_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะพยาบาลศาสตร์25621311100042_2133_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี25460021100982_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์25510111105443_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมการเกษตร25520133208724_2101_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นT20212121105346  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนปัตตานีT20212081105154  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป อนุปริญญา หลักสูตรใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะพยาบาลศาสตร์T20212128105119  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571791103883_2179_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ25600024000091_2077_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์25331291100235_2162_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25601611100038_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25511161109589_2134_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์25500111110098_2111_IP  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะครุศาสตร์25521741103252_2150_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25501501105198_2092_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25441811100527_2118_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์25400051100279_2165_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25621741600067_2155_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์25571221104249_2134_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์25480251103454_2110_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะครุศาสตร์25491661111776_2113_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์25621951100052_2076_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์T20212096604651  หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25400191101107_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ25510142210308_2153_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25480141109842_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมทางการพิมพ์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี25631456000815_2062_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์25501451108668_2073_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25420111100741_2091_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ25600021100332_2106_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25470141104024_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25480141109831_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25380141100795_2109_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี25450141102683_2120_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25520111107547_2100_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิเทศศาสตร์25521601108364_2121_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์25481691101553_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25490051108908_2100_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 11 (1007 items)Prev[1]23456791011Next