รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 11 (1082 items)Prev[1]23456791011Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ25581951101406_2151_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจT20202077102234  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการT20202082102229  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือนT20202122102154  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20202086102126  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยการบริหารและจัดการ25540161102944_2114_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104745_2151_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะการบัญชีและการจัดการ25510211107121_2069_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์25450191102363_2086_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25492261102716_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยา25470241101088_2063_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล25492261102694_2129_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิเทศศาสตร์25581131100303_2073_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25531131102794_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25532261101427_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะบริหารธุรกิจ25492261102705_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202070101628  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีT20192145109616  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการ25531551103263_2086_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25461261100631_2093_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481391100165_2110_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481391105014_2107_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25521391106695_2100_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ25480611100258_2122_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ25500611100148_2049_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101236_2173_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนกฎหมายและการเมือง25481651103595_2069_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์T20192153109602  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด25531581105112_2136_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยการบริหารและจัดการ25540161102652_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลT25602163103527  หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25380031100602_2106_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร25431791100186_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25541601102887_2159_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ( 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25501921104734_2135_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสัตวแพทยศาสตร์25390031100017_2152_IP  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์T20202103101054  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์(4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะบริหารธุรกิจ25431051100702_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์25501451108657_2082_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202072101011  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันการบิน25530681104414_2143_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202097100985  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสยามคณะบริหารธุรกิจ25501811101042_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยคณะเทคโนโลยีT20202108100974  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์T20192137109503  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาการจัดการ25551701106208_2138_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิเทศศาสตร์T20202128100856  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25491131107378_2090_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี25500541110873_2112_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร์25501811100996_2116_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์ T20222087100022  ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25580151100236_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25530151100433_2078_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25460151100896_2074_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25430151100926_2113_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25581631100207_2073_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีT20202082100629  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยาการจัดการT20192040109489  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25551241103619_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจT20202108100583  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะศึกษาศาสตร์ T20202141100575  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้(4ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะนิติรัฐประศาสนศาสตร์T20202150100569  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม25501811101007_2156_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25581231100021_2120_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาคณะบริหารและการจัดการ25501001111098_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25500741104889_2067_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ25481231106456_2122_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว25450191102104_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์25501071107452_2085_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20182144117748  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีT20202105100435  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25540111104322_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25491501111104_2116_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์25480111105956_2157_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเศรษฐศาสตร์25370031100331_2103_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์T20202081100309  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรT20192052109308  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25571701103624_2081_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือนT20202083100219  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25601021100024_2080_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25551021104987_2160_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25511021109393_2117_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะเภสัชศาสตร์25490211107207_2134_IP  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตT20202114100133  หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษT20202091100112  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25581631100084_2101_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์25570171100074_2124_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25330051100081_2096_IP  หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์25611341100265_2104_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ25540571102308_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ25550571102388_2067_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจ25550571102423_2127_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี25511241107619_2089_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์25491511110453_2133_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์25491671104263_2092_IP  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481451107384_2065_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์25520031109023_2128_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491751102844_2076_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501451108681_2148_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามบัณฑิตวิทยาลัยT20192107108728  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
Page 1 of 11 (1082 items)Prev[1]23456791011Next