รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 16 (1517 items)Prev[1]234567141516Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25551481103021_2147_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะสาธารณสุขศาสตร์25461481101884_2137_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25491941109742_2080_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25550121102254_2107_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์T20212141101291  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711110478_2098_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ( 4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25520061104302_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัย25631111600101_2070_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์T20212105101105  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัย25301111100219_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศึกษาศาสตร์25600091100221_2147_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะบริหารธุรกิจ25221111100053_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง25500741108041_2103_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ25561971100484_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25580061100596_2063_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล25500061102375_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์25531961102223_2040_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25520051102692_2093_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25480021106597_2095_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100088_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะครุศาสตร์25501421104132_2131_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว25601171100030_2148_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์25390051100043_2137_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์25570051101584_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์T20212113100777  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25501501105187_2085_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25481111102245_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะครุศาสตร์25481731109332_2161_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25521701102368_2133_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25561501101235_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาศาสตร์25491771101204_2086_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25450241100715_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMartin de Tours School of Management and Economics25150741100043_2109_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521461106838_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25430151101319_2061_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย25631441100048_2062_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25561101103176_2142_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501461108895_2094_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25581501102071_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25631101100027_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25471441100992_2117_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25491501104793_2079_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25551631100226_2058_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102888_2060_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์25501441102637_2136_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์25531961103145_2114_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาการจัดการ25491411102521_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25630071100031_2082_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน25631864000245_2116_IP  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะศึกษาศาสตร์T20212146100392  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25471051101167_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521051108126_2114_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร25531961102021_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์25480191109116_2174_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์25530231100612_2159_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คณะนิเทศศาสตร์25311031100267_2121_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25631571100029_2132_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกริกคณะบริหารธุรกิจT20202131108258  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกคณะวิทยาศาสตร์25531291104399_2139_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์25560151101033_2109_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541701103103_2117_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25401621100072_2138_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร25550271101889_2137_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์25401331101036_2103_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25520561103925_2114_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัณฑิตวิทยาลัย25591161100959_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491411102598_2129_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย25591801101794_2106_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะรัฐศาสตร์25541221102828_2145_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551411106522_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511561108684_2146_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501411101971_2162_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491411103421_2122_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25551071106423_2115_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ25501441109883_2095_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบัณฑิตวิทยาลัยT20202118108032  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ25511441103628_2119_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะศึกษาศาสตร์25561071101856_2122_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์25410051100192_2111_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25501941102881_2135_IP  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481621100407_2113_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102855_2072_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมT20202106107938  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์ 25411751100764_2110_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะครุศาสตร์25521571103938_2071_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25460071102282_2087_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาจีนวิทยา25500241101486_2115_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ( 5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102866_2092_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25610071101055_2080_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4ปึ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25571631100083_2127_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ25491221106344_2111_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีT20212109100059  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนบัณฑิตศึกษา25552631106573_2065_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25490231105095_2105_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาการจัดการ25490231104274_2171_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาการจัดการ25501521101646_2160_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25551941101244_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์25270021100092_2166_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษT20202157107796  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์25520191101279_2116_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 16 (1517 items)Prev[1]234567141516Next