รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 11 (1039 items)Prev[1]23456791011Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะวิทยาการจัดการ25542501101278_2085_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์25592501100126_2105_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและความเป็นผู้นำ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิศวกรรมศาสตร์25400071100057_2111_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะศิลปศาสตร์25511161102479_2092_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะบริหารธุรกิจ25571141101899_2163_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะบริหารธุรกิจ25591141100057_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะบริหารธุรกิจ25631141100215_2164_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์25640176001771_2142_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะศึกษาศาสตร์25480101107002_2109_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์25500831105576_2089_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะศึกษาศาสตร์25520101106422_2153_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25610901100075_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร25450051100297_2141_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25561601103712_2133_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาการจัดการ25601504000242_2113_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25471221102472_2068_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์T20212107111530  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109354_2093_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 25491721109308_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100062_2073_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 25491721109321_2111_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491511103984_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง25621864000806_2114_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบริหารธุรกิจ25520831105692_2124_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช25631864002372_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25621071100062_2105_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยี25430031101406_2154_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25160071100051_2117_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501471103676_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาการจัดการ25521411103582_2116_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะวิทยาการจัดการ25551411101796_2118_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์T20222144101145  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25471581102011_2137_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน25531801104824_2118_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25570151100685_2096_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481511106571_2159_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะวิทยาการจัดการ25491771101518_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์T20222148100962  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100215_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25491611100914_2100_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศ25500211107276_2074_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25591471101573_2160_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดา25400061101305_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชธานีคณะบริหารธุรกิจ25500831105622_2088_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100893_2068_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25501581105412_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์25070041100013_2125_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25561531101396_2114_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี25520041108078_2053_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์25540041101758_2126_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์25460041100837_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25620041100182_2065_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์25491511110442_2087_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะเทคโนโลยีการเกษตร25491611100969_2061_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25491721109398_2045_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์25491611100993_2141_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี T20222145100394  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101037_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ25471791104242_2088_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25521861109533_2106_IP_2096_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย25481861109191_2120_IP_2102_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะรัฐศาสตร์T20212125110626  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ25602501100566_2166_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะนิติศาสตร์25491021111584_2123_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551531101834_2169_IP  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์25511761106043_2140_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25601531100412_2138_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะการจัดการธุรกิจอาหาร25602501100814_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25350071100287_2146_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25501611100904_2159_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25330071100026_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25600024000888_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิศวกรรมศาสตร์25610541100025_2119_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25431621100571_2099_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง25501611100858_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาคณะบริหารธุรกิจ25572671102575_2159_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25601611100038_2076_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์T20222068100183  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีคณะครุศาสตร์25481731109332_2117_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คณะบริหารศาสตร์25481401103839_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์25510041104095_2091_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาตร์25440021100091_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม25500211107287_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย25311861100247_2089_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25410041100055_2123_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาศาสตร์25410041100066_2119_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม25610541100028_2080_IP  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยนานาชาติT20222108100100  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์25500021109389_2111_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์25600064000174_2105_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบัณฑิตวิทยาลัย25511021109393_2072_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25631721100035_2141_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25601531100399_2060_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25601531100388_2076_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25510071105314_2077_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25510051100327_2092_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะพยาบาลศาสตร์T20212126110087  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25400051100369_2104_IP  หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน25491161101061_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561571100524_2128_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 11 (1039 items)Prev[1]23456791011Next