รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 9 (870 items)Prev[1]23456789Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20192096107047  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25601681100767_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร25572791104863_2111_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481451107439_2081_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์25510211107198_2062_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์T20192096606363  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปริญญาโท 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีT20192053106343  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 25571791100744_2135_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25582501100035_2141_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี25572721104281_2097_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี25572721104336_2128_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์25491391105015_2118_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 4 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์25491391105037_2154_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25541681100783_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์25501231106594_2122_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม25592731102168_2148_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25480151109786_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์25490191106665_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสัตวแพทย์ศาสตร์25500211107445_2112_IP  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25571391101291_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครุศาสตร์25501531103987_2117_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะรัฐประศาสนศาสตร์T20192151105438  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิFaculty of Business AdministrationT20192119105463  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์25510211107244_2109_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช25572741104812_2137_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษยศาสตร์25521431107184_2059_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701105481_2096_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25561571100524_2119_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25571701101251_2103_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนT25612086103862  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701104603_2126_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25570731101848_2065_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25500211107434_2111_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25571581105408_2093_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์25500211107423_2074_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะเทคนิคการแพทย์T20182076117510  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีน25470731101149_2134_IP  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คณะครุศาสตร์25521591108554_2125_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์25570561100591_2086_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) ปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะนิเทศศาสตร์T20192174104863  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ ปริญญาโท 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยนานาชาติ25592501100036_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25501271109131_2134_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์25571801104233_2160_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์25561271100295_2086_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกT20192100104686  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์25571231103014_2142_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101675_2176_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะครุศาสตร์25401411100539_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษย์ศาสตร์25571431101936_2090_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491681100721_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491681100732_2118_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25491681100776_2060_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25491681100787_2080_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25491681100798_2110_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะวิทยาการจัดการ25491681100811_2103_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะการศึกษาปฐมวัยT20192104104447  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะพยาบาลศาสตร์T20192077104438  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด25592801101841_2103_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะครุศาสตร์25471471101647_2094_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม25572801104695_2100_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25481451107417_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์25581341100183_2074_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะทันตแพทยศาสตร์T20192060104085  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25571561103909_2077_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25471221102156_2091_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25471221102472_2057_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์T20192086604064  นิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเนชั่นคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์T20192091104032  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์25571131101821_2098_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501451108681_2042_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25481701105661_2124_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์25571701101172_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25491561110335_2097_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25471561103469_2120_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะบริหารธุรกิจ25570151100674_2126_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะบริหารธุรกิจ25570151100641_2158_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์25491511103894_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์T20192144103782  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25491561110324_2116_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25491561110313_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25491561110245_2146_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25471561103447_2148_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต25541801101596_2112_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25581561101447_2107_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 4 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์25491561110267_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะบริหารธุรกิจ25511341109872_2092_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะสาธารณสุขศาสตร์T20182147117234  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะศึกษาศาสตร์25591141100158_2160_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะศึกษาศาสตร์25561141100752_2067_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25461681100563_2073_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25521571102162_2086_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาโท 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์25572611102354_2106_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25420141100698_2115_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ25420141100687_2079_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25510141104772_2073_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน25571301100345_2104_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร25481571102663_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น25541281103624_2124_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25541681100873_2121_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะครุศาสตร์25461681100574_2107_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ปริญญาตรี 
Page 1 of 9 (870 items)Prev[1]23456789Next