รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 13 (1289 items)Prev[1]234567111213Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะบริหารธุรกิจ25511071107328_2077_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์T20202124104191  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551471104403_2138_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25581471100694_2130_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะนิติศาสตร์25521601105899_2135_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25530241101704_2067_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531661101735_2087_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์T20192098109996  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25491601107494_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการ25491601106921_2124_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัยT20202083603331  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัยT20202111603326  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาลัยนานาชาติ25540223203157_2131_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์25140071100025_2105_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25501561110977_2128_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล25582661101179_2128_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์25581601100676_2116_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่25572201103708_2140_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท 
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์25611881100038_2158_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี 
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่25572201103708_2113_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิT20202120103050  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์T20202140102853  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์บัณฑิตวิทยาลัย25591111101112_2102_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25520031106795_2124_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย25511681101432_2134_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนครราชสีมาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา25491881100591_2108_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25572671105218_2123_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์T20142053100262  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีT20202118102424  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาการจัดการ25581511100474_2109_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์25501561112733_2110_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์25531221103097_2058_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะบัณฑิตวิทยาลัย25531221105325_2117_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจT20202077102234  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการT20202082102229  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่T20202137102175  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนการเรือนT20202122102154  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์T20202086102126  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะบัณฑิตวิทยาลัย25571651102368_2112_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา ปริญญาเอก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคณะการบริการและการท่องเที่ยว25602251100043_2141_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์25390181100161_2145_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจT20202100102021  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107954_2162_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25511561108684_2134_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะพยาบาลศาสตร์25491811101074_2099_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนมT20202163101961  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107965_2118_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชานิติศาสตร์25491431101162_2131_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531431100942_2154_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์25501811100985_2090_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์T25632134100131  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล25582261100253_2095_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะศิลปศาสตร์25581121100054_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์25450191102363_2086_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดาT20202090101834  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิติศาสตร์25511131105064_2112_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25581131100808_2112_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะนิเทศศาสตร์25581131100303_2073_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น25520031107921_2070_IP  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25540021101971_2130_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะบริหารธุรกิจ25531131102794_2098_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์25541131102209_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ คณะบริหารธุรกิจ25512601104988_2064_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์T20202064101647  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีT20192145109616  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์T20202092101587  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยสยามบัณฑิตวิทยาลัย25521811106951_2058_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501201104183_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิทยาศาสตร์25501811103437_2110_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25551531101823_2056_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์T20192089109600  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะนิติรัฐศาสตร์25501581105142_2125_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531261100831_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะวิทยาการจัดการ25491201103574_2099_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะบริหารธุรกิจT20202137101422  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101236_2173_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501451108782_2120_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนกฎหมายและการเมือง25481651103595_2069_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้25521201104872_2137_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์25401931100752_2153_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์25570161103184_2133_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี25481911106428_2103_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25520161106046_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์T20202119101110  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25581531100329_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะครุศาสตร์25541601102887_2159_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ( 4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ25540541103936_2131_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลT20202106101095  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์25551751105596_2107_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครุศาสตร์อุตสาหกรรม25510161100689_2114_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (5ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491511104063_2147_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะบริหารธุรกิจ25431051100702_2130_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะศิลปศาสตร์25500131103306_2064_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25550211103288_2057_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันภาษา25410051100629_2125_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์T20202106100993  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันครพนม25540261101944_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสยามคณะบริหารธุรกิจ25501811101029_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะทันตแพทยศาสตร์T20202073100961  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะครุศาสตร์T20192137109503  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท 
Page 1 of 13 (1289 items)Prev[1]234567111213Next