รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 13 (1272 items)Prev[1]234567111213Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25550031103700_2142_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์25540031103758_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ25541161100921_2108_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25490231105084_2094_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25531991101359_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาการจัดการ25491611101048_2116_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม25481991105797_2090_IP  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ25481931101886_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25450051102042_2107_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25600541100772_2165_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยนานาชาติ25580031103495_2120_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25511971101952_2160_IP  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยการเมืองการปกครอง25490211107218_2091_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ25590541100771_2125_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยการบินและคมนาคม25590541100782_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะครุศาสตร์25511741102845_2078_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25541691100661_2115_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาลัยการดนตรี25511741102799_2122_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์25490041111473_2116_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์25481691101507_2087_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์25500051100552_2100_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทยาการจัดการ25481651100491_2131_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25561241102068_2096_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์T20212108104221  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี25602204000396_2159_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481701105626_2148_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดBusiness and Technology25581241103466_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25470541100755_2084_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102247_2111_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25370021100251_2156_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25400051100426_2111_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25532241104327_2140_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนาและงานอีเวนท์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร25200021100059_2098_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาคณะบริหารธุรกิจ25521141108295_2132_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ25522611104744_2095_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
สถาบันการพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่25632631601080_2144_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ25561531101396_2074_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์25470021101703_2079_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะศิลปศาสตร์25581121100054_2063_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์25230021100075_2103_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะครุศาสตร์25511741110012_2132_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะบริหารธุรกิจ25522241104124_2147_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิศวกรรมศาสตร์25600261700067_2123_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์T20202140109258  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร T20212129103555  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะศิลปศาสตร์25571161100248_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาการจัดการ25491691108146_2119_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาการจัดการ25481691101441_2120_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์25481691101531_2066_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25591111100695_2066_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์คณะวิศวกรรมศาสตร์25541111101353_2088_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25481691101395_2161_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะเทคโนโลยี25481691101485_2112_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาการจัดการ25481691101428_2118_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25491601106864_2119_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์25490191106474_2108_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการT20212136103179  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25551481102582_2119_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์25481481102933_2077_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม25610541100028_2122_IP  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ25541451103566_2096_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25610151100038_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศT20212114202934  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25460151100896_2149_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25280041100128_2098_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์25531961103191_2094_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25501521101714_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยสันตพลคณะบริหารธุรกิจ25501101102483_2065_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยสันตพลคณะบริหารธุรกิจ25501101102461_2099_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยสันตพลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25521101103868_2093_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยสันตพลคณะศึกษาศาสตร์25561101103176_2093_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25541521102901_2119_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์25530151104944_2082_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยสยามคณะวิศวกรรมศาสตร์T20212116102818  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี25551791103914_2068_IP  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พะเยา25611851100853_2082_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช25611851100624_2116_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี25511791101513_2130_IP  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์25501581105118_2106_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ( 4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่25611854000163_2129_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบแยก
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศT20212107102688  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ25521631102912_2147_IP  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25530211103422_2095_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาเอก ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม25606711100024_2060_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะอุตสาหกรรมบริการ25531171103057_2111_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์25490221105252_2086_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25501621101243_2113_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์25490221105184_2117_IP  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์25501601106281_2068_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศึกษาศาสตร์T20212095102470  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คณะบริหารธุรกิจ25542501105148_2082_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์T20212121102443  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์T20212127102439  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ25620041101037_2096_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยT20212096602410  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย25481861110787_2084_IP  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศิลปกรรมศาสตร์25560221102526_2080_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์25530211103387_2143_IP  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศิลปกรรมศาสตร์25510221105851_2153_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์25541691101133_2137_IP  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
Page 1 of 13 (1272 items)Prev[1]234567111213Next