รายชื่อหลักสูตร


Page 1 of 8 (715 items)Prev[1]2345678Next
x
หน่วยงาน 
คณะ 
รหัสอ้างอิงเพื่อการติดตามหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
ระดับการศึกษา 
วันที่รับทราบ 
ประเภทการดำเนินการ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียคณะนิติศาสตร์25461261100629_2088_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์25460071102282_2087_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ25490611100204_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ25480241101708_2101_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะอุตสาหกรรมบริการ25531171103057_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100391_2123_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะเทคโนโลยีสังคม25421931100484_2121_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์25631071100022_2103_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี25490051109753_2104_IP  หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยดุสิตธานีFaculty of International Hospitality Industry25491171106269_2106_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์25560051101605_2119_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว25601171100030_2078_IP  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100088_2124_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25500051109449_2115_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100099_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีสุรนารีT20202139107335  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะวิทยาการจัดการT20202087107301  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25400051100382_2076_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25520051100644_2099_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25430051101487_2088_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25570051101426_2091_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25560051100042_2108_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยการฝึกหัดครู25491501104826_2101_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25500051100574_2101_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25510051109439_2145_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25570051101437_2106_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25400051100257_2122_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25470051100323_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทย์ศาสตร์25450051102975_2090_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร25470051100345_2140_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยดุสิตธานีคณะอุตสาหกรรมบริการ25531171103079_2074_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25531431101649_2164_IP  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมT20202086207000  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25621691100612_2153_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษย์ศาสตร์25481431101183_2103_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะมนุษย์ศาสตร์25541431101055_2137_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง25492021105061_2116_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ25570241101394_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี25470611100066_2096_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง25510241100903_2095_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102646_2145_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์25520051102679_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25541711105422_2131_IP  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาการจัดการ25450241100715_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นคณะบัณฑิตวิทยาลัย25461281101904_2149_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25610051100039_2138_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย25420041101158_2140_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจ25500071100058_2115_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491681100822_2148_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
วิทยาลัยดุสิตธานีบัณฑิตวิทยาลัย25481171106011_2091_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25390051100504_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญVincent Mary School of Engineering25540741100362_2056_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711110478_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ( 4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25541711104184_2140_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา( 4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะครุศาสตร์25501711108241_2109_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์( 4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491711107968_2126_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นคณะศิลปศาสตร์25461051100604_2098_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100193_2132_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คณะศิลปศาสตร์25481031104981_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์25530231104864_2102_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์25540231105091_2129_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์25621691100022_2099_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์25620071100080_2095_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25310071100215_2151_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนครพนมคณะครุศาสตร์25520261104642_2074_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25560051102753_2099_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะเศรษฐศาสตร์25510071105516_2122_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109585_2104_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์25500051109596_2076_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์25600051100029_2104_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา25560251100988_2112_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ25501581112408_2123_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงแบบรวม
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25510071105483_2110_IP  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481711107146_2097_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25481711107078_2107_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์25491711108025_2050_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย25501331111782_2157_IP  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะการจัดการธุรกิจและการเงิน25401331100981_2139_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการ25521331101939_2116_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยดนตรี25520681101746_2134_IP  หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์25510071105268_2136_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะเศรษฐศาสตร์25320071100396_2118_IP  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการศึกษานานาชาติ25470071104454_2113_IP  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25560731100137_2109_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25610151100047_2132_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน ปริญญาเอก ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์ 25491041111237_2142_IP  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์25461041101402_2155_IP  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจัดการ25550121102265_2128_IP  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์โครงการศึกษาศาสตร์25502261110571_2143_IP  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25531911104062_2085_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์25460072200269_2140_IP  หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจ25591041100923_2107_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญMontfort del Rosario School of Architecture and Design25540741100373_2151_IP  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์25620251100036_2102_IP  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะบริหารธุรกิจ25510151100633_2104_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ปริญญาโท ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางBusiness and Technology25622021100021_2140_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์25491671102259_2142_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี25491671102193_2126_IP  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจ25491041106671_2132_IP  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี ปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25551671100759_2154_IP  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (4 ปี) ปริญญาตรี ปรับปรุงเล็กน้อย ครั้งที่ 0
Page 1 of 8 (715 items)Prev[1]2345678Next